വീട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹ

ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹ

ഏർപ്പാട് വിവാഹം കാര്യങ്ങളും അറിയുക, ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹങ്ങൾ ഇവയിലൊന്നു് ശീലങ്ങളെ ചീത്തയുമായ.

Long-distance marriage

ആപത്തു ഇന്ത്യക്കാർ വേണ്ടി ദീർഘദൂര വിവാഹ പ്രയോജനങ്ങൾ!

ഇന്ത്യക്കാർ ദീർഘദൂര വിവാഹം ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു! ഇക്കാലം, ഒരു ദീർഘദൂര വിവാഹം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിൽ വളരെ സാധാരണ തോന്നുന്നു. എങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഹാർഡ് നിങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് പൂർവികരെയോ പോലും ആശയം ഭാവനയിൽ കണ്ടെത്താൻ അമർത്തണം ചെയ്യും ...
Partner preference samples

3 വിവാഹത്തിനുള്ള റൈറ്റിങ് പങ്കാളി വിവരണം പാപങ്ങൾ

Ban these from partner description for matrimony One of the difficulties of creating a marriage biodata is to create something meaningful to express your partner preferences when writing the partner description for marriage. പലപ്പോഴും അധികം ...
Grooming tips for women

സ്ത്രീകൾക്ക് പാറ ചമയം നുറുങ്ങുകൾ വിവാഹ ആദ്യം യോഗങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്!

Common grooming mistakes women make Who said only Indian men are clueless when it comes to grooming? സ്ത്രീകൾക്ക് ചമയം നുറുങ്ങുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നല്ല ലൈംഗിക ചെയ്യുവാൻ വിലപ്പെട്ടതാണ്! ഫാഷൻ-മുന്നോട്ട് മറക്കുക, ശൈലി ബോധമുള്ള,...
Family description samples

7 കുടുംബ വിവരണം നിങ്ങളുടെ മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈൽ മാതൃകകൾ

മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈലിന് കുടുംബ വിവരണം - എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ്? അത് ഇന്ത്യയിൽ വിവാഹ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വരുമ്പോൾ, കുടുംബം വിവരണം ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈലിൽ കേന്ദ്രം ഘട്ടത്തിൽ എടുക്കും. പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ...

14 പുരുഷന്മാർക്ക് കാണൂ പങ്കാളി മുൻഗണന സാമ്പിളുകൾ & സ്ത്രീകൾ

എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പ്രയാസമുള്ള വിവാഹം പങ്കാളി മുൻഗണനകൾ എഴുതാൻ? വിവാഹത്തിനുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മുൻഗണന എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ആർട്ടും ശാസ്ത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഭാഷ ഒരു നല്ല കമാൻഡ് ആവശ്യമാണ് ...
Love Marriage

എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മാതാപിതാക്കൾ സ്നേഹം വിവാഹം വെറുക്കുന്നുണ്ടോ? വെളിപ്പെടുന്നു സീക്രട്ട്സ്!

Love Marriage is still an exception in India There very few epic stand-offs that rival that between Indian parents and love marriage! .അങ്ങനെ എല്ലാം വിശാലമായ ബുദ്ധി (ബോളിവുഡ് തുടർച്ചയായി ഭക്ഷണത്തിൽ നന്ദി ...
Indian marriage customs

വടക്കേ ഇന്ത്യൻ വിവാഹ സമ്പ്രദായത്തിൽ: അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ടൂർ

വടക്കേ ഇന്ത്യൻ വിവാഹ സമ്പ്രദായത്തിൽ നല്ല വീഞ്ഞു പോലെയാണ്! വിപുലീകരിക്കുക, പണികൾ മനോഹരമായ, കുടുംബങ്ങൾ - ഒരു വടക്കേ ഇന്ത്യൻ വിവാഹം ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അത്ഭുതമായി ഒരു ആഘോഷം ആണ്, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭക്ഷണം, സംസ്കാരം, മതം, വികാരങ്ങളും ഏറ്റവും ...
Arranged marriage background check

ഏർപ്പാട് വിവാഹ പശ്ചാത്തലം: ഒരു സമഗ്രമായ ഗൈഡ്!

Arranged marriage background check explained To do or not to do an arranged marriage background check? That's the question we have answered in this post! ആവശ്യം ഒരു വളരുന്ന അവബോധം കാണുന്നു ...
Red flags in arranged marriage

9 ഏർപ്പാട് വിവാഹം റെഡ് പതാകകൾ സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാബല്യത്തിലുള്ള വഴികൾ!

Red flags in arranged marriages The ability to spot red flags in arranged marriages can potentially help you avoid lifelong misery and get you closer to finding your soulmate. ഏർപ്പാട് വിവാഹം ചുവന്ന പതാകകൾ ആനയെക്കാണാനുള്ള ...
Indian wedding band

ഇന്ത്യൻ വിവാഹ ബാൻഡ് – ഭൂതകാലത്തിന്റെ, ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള!

The origins of the marching Indian wedding band The practice of hiring an Indian wedding band baja (ബജ ഏതാണ്ട് ഒരു സംഗീതോപകരണം വരെ വിവർത്തനം) വിവാഹങ്ങൾ വേണ്ടി പുസ്തകം ബാസ്സ് ബാജ പ്രകാരം 19 നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങി: കഥകൾ ...