വീട് വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

നിങ്ങൾ വിവാഹം ഒരു ആകർഷകമായ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക. സ്വയം എഴുതാൻ എങ്ങനെ അറിയുക, പങ്കാളി പ്രതീക്ഷ, വിവാഹത്തിനുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ.

Easy Biodata Templates

3 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ഈസി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ (ഈസി നടപടികൾ കൂടി!)

ഒരു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്! വിവാഹത്തിനായി ബയോഡേറ്റ എഴുതുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ശരിക്കും ഹാർഡ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇന്ന് സൈക്കോളജി പ്രകാരം, ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതി (ആ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഉൾപ്പെടുന്നു) ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതിനാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ...
Buddhist Marriage Traditions

ബുദ്ധ വിവാഹ പാരമ്പര്യം – പൂർത്തിയാക്കുക ഗൈഡ്!

ബുദ്ധ വിവാഹം - അത് അതുല്യമായ ആണ് എന്തുകൊണ്ട്? ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ചത്, ഹിന്ദു ഇസ്ലാം ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ആധിപത്യം തുടരും ഇതുവരെ ബുദ്ധ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം സ്ത്രീകളുമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതം വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ കാര്യമായ പിന്തുണ നേടി ...
Hindu marriage biodata for a girl

ഡൌൺലോഡ് ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് (ബോണസ് വാക്ക് ഫലകം ഉപയോഗിച്ച്)

The significance of the Hindu marriage biodata format The Hindu marriage biodata format is an important document that helps Hindus transition from Brahmacharya (അവിവാഹിതനായിക്കഴിയുവാനോ) ഒരു ഗ്രിഹസ്ഥ വരെ (വീട്ടുകാരൻ). ഈ പരിവർത്തനം ഭാഗമാണ് ...
Jain biodata for marriage

സ്ത്രീകൾക്കും ജൈന വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സാമ്പിളുകൾ

What's unique about the Jain marriage biodata template? ജൈനമതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ മതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഹിന്ദുമതം പോലെ, ജൈനമതം ഒരു മതം, ഒരു തത്ത്വചിന്ത, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ജീവന്റെ ഒരു വഴി ...
Christian Marriage Biodata For a Girl

ഡൌൺലോഡ് ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് സാമ്പിളുകൾ

0
Christian marriages and matchmaking in India Christian biodata formats are unique to India as they are the mirror of a community that is united by religion yet rooted in Indian culture. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ, വിവാഹങ്ങൾ ഉണ്ട് ...
Muslim Girl

എങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതാൻ? സാമ്പിളുകളും നിങ്ങൾ പകർത്തുക കഴിയും!

ഇന്ത്യ-ലധികം 170 ലക്ഷോപലക്ഷം മുസ്ലിം (2011 കാനേഷുമാരി) അവർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറില് സ്ഥാപിച്ച. ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുസ്ലീം വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ സംബന്ധം തനതായ നാഴികകല്ലായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ...
Biodata Format

7 നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതികരണം ലഭിക്കും ഭയങ്കര സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് (ഗ്യാരണ്ടി!)

ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് മോശമാണ്. വളരെ മോശമായ! മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് അത് മോഷ്ടിച്ചു പോലെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആയിരിക്കണം? ഞങ്ങൾ തമാശ അല്ല. മുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ കൊളാഷ് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചില വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സാമ്പിളുകൾ ആകുന്നു ...
Partner expectations

7 സ്ത്രീകൾക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് പങ്കാളി പ്രതീക്ഷകൾ സാമ്പിളുകൾ

The proper way to describe partner expectations We scanned partner expectations in two leading matrimony sites and realised that the format in which information is gathered from members of these sites are similar. പകരം ഫോക്കസിങ് എന്ന ...
Partner preference samples

3 വിവാഹത്തിനുള്ള റൈറ്റിങ് പങ്കാളി വിവരണം പാപങ്ങൾ

Ban these from partner description for matrimony One of the difficulties of creating a marriage biodata is to create something meaningful to express your partner preferences when writing the partner description for marriage. പലപ്പോഴും അധികം ...
Family description samples

7 കുടുംബ വിവരണം നിങ്ങളുടെ മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈൽ മാതൃകകൾ

മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈലിന് കുടുംബ വിവരണം - എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ്? അത് ഇന്ത്യയിൽ വിവാഹ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വരുമ്പോൾ, കുടുംബം വിവരണം ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈലിൽ കേന്ദ്രം ഘട്ടത്തിൽ എടുക്കും. പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ...