വീട് നര്മ്മം

നര്മ്മം

Chennai MTC Bus

ചെന്നൈ ൽ എം.ടി.സി. ബസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീയുടെ ഗൈഡ്

ബസ് ചെന്നൈ ജീവരസം, പക്ഷേ... എം.ടി.സി. (മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ) ബസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ത്യ എന്തു? ചെന്നൈ ആണ്! എല്ലാ പ്രധാന സ്ട്രീറ്റ് ഹോഗുകളിലെ ആ സാർവത്രികമായി ബസ് ...
Valentine's Day in India

ഇന്ത്യയിൽ വാലന്റൈൻസ് ഡേ – അണ്ടോള്ഡ് ചരിത്രം!

Valentine's day in India - ഒരു പുതിയ കണ്ടെത്തൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു! Most Indians believe that Valentine's day in India is a cultural import from the west along with other goodies like sugary, ഗ്യാസുള്ള പാനീയങ്ങൾ ജങ്ക് ഫുഡ്. എങ്കിൽ ...
Indian wedding gifts for Software Engineers

7 ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഇന്ത്യൻ വിവാഹ സമ്മാനങ്ങളും

Indian wedding gifts for software engineers If you are invited to the wedding of a software engineer in India or elsewhere, ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് വായിക്കണം. നാം ഒരു ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം ചെയ്തു ...
South Indian Wedding Feast

സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ വിവാഹ തിരുനാൾ പാക്ചാര ഒരു ഗൈഡ്

Let's start off with a quiz on South Indian wedding feast 1. What's the most important reason for attending a South Indian wedding? പറയൽ യ്ക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ! It's the South Indian wedding feast. നരകം ചെയ്യുക ...

11 അവരെ ഇടമുറിയാതെ നിങ്ങളുടെ പുതുവർഷ തകർക്കാൻ വഴികൾ!

Creative ways to break your New Year resolutions We all are guilty of making New Year resolutions in our lives. നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഇപ്പോൾ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വരുമായിരുന്നു പോലെ, അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ...

10 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സ്നേഹം ന് കല്പനകൾ

സന്ധ്യ രാമചന്ദ്രൻ, ഈ അഗാധമായ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ, ലിസ്റ്റുകൾ 10 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ബാധകമായ സ്നേഹത്തിന്റെ കല്പനകൾ. വായിച്ച് ചിരിക്കാൻ ഒരുക്കും! ഈ ഡമ്മികൾക്കായുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ്; '101' ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്തിച്ലെ എങ്കിൽ ...
Image showing a man in business suit shouting in front of his colleagues

നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഷിതമായത്

0
ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു വിചിത്ര ചോദ്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വെഇര്ദെര് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, "Stay hungry. വിഡ്ഢിയായിട്ടിരിക്കുക." നാം ഉറപ്പു ഭോഷന്മാർ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു. വിശന്നു താമസിക്കുന്ന ആർക്കും ഇല്ല ...