7 കുടുംബ വിവരണം നിങ്ങളുടെ മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈൽ മാതൃകകൾ

0
കുടുംബ വിവരണം
ക്രെഡിറ്റ്: ഇന്ത്യ ചിത്രം / ശുത്തെര്സ്തൊച്ക്

മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈലിന് കുടുംബ വിവരണം – എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ്?

അത് ഇന്ത്യയിൽ വിവാഹ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വരുമ്പോൾ, കുടുംബം വിവരണം ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം ഘട്ടത്തിൽ എടുക്കും വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അഥവാ മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈൽ. ഇതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്:

1. കുടുംബം ഏർപ്പാട് വിവാഹം കേന്ദ്രം ഘട്ടത്തിൽ എടുത്ത് അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വിവരണം ചെയ്യുന്ന വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക. ആരോ പറഞ്ഞു, “ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം, രണ്ടു ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാനും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഒരിക്കലും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു!”

2. കുടുംബം വിവരണം അവർ ഒരേ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന സാമൂഹിക നില സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട് എന്ന നിർണ്ണയിക്കാൻ മറ്റ് പാർട്ടി ആവശ്യമായ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. സത്യത്തിൽ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളും ഒരു മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് സാമൂഹിക ഗോവണി മുകളിലേക്ക് നീക്കുക ഒരു ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം വഴി.

3. എല്ലാ കാർഡുകൾ പട്ടികയിൽ നിരത്തിയിരിക്കുന്നത് കുടുംബം വിവരണം ആണ് (കൂടുതലും). ഉദാഹരണത്തിന്, കുടുംബത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അര്ഹരായവര്ക്കു വിവാഹങ്ങൾ, വിവാഹമോചനം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും “കുടുംബം പ്രശ്നം” ഒരു പരാമർശം ഇടം നടത്തേണ്ടതാണ്.

റോബർട്ട് എപ്സ്തെഇന് പ്രകാരം, സ്വഭാവം റിസർച്ച് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം വിജയത്തിന് ഒരു പ്രധാന തുടക്കത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പങ്ക് തുക പ്രക്രിയയുടെ. നിങ്ങളുടെ മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈലിൽ കുടുംബം വിവരണം എങ്ങനെ സമഗ്രമായ അത് അധികം മാതാപിതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ മറ്റൊന്നും.

ആരോ പറഞ്ഞു,

എന്റെ വൈഫൈ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു 5 മിനിറ്റ്. അവർ നല്ല ആളുകൾ പോലെ തോന്നുന്നു!

7 നിങ്ങളുടെ മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈലിന് റിയലിസ്റ്റിക് കുടുംബ വിവരണം സാമ്പിളുകൾ

ഞങ്ങൾ വരിവരിയായി 7 പിടിച്ചുപറ്റുന്ന ഒരു കല്പനാസൃഷ്ടികളാണെന്ന് സഹായിക്കുന്നതിന് മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈൽ കുടുംബ വിവരണം സാമ്പിളുകൾ എൻറെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ൽ വിവരണം.

1. ജോലി ഉം ഇല്ല സഹോദരങ്ങളും പെൺകുട്ടി

നമ്മുടെ കുടുംബം സൂക്ഷ്മത ഞങ്ങൾ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ പ്രവൃത്തി വത്കരണമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിജയം ആവശ്യമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു.

കുടുംബത്തിൽ മാത്രം ബാലനോ, ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കമ്പനി എന്റെ ബാല്യകാലം അത്ഭുതകരമായ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ട്. അവർ അനൗണ്സ്മെന്റ് ചെയ്തു എങ്കിലും ഞാൻ ജീവൻ നൽകുകയും ഒന്നും നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സ്ത്രീ വളരുവാനുള്ള എല്ലാ ടൂളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറപ്പാക്കി.

എന്റെ പിതാവ് അമൃത്സർ സമീപം ഛമ്യരി വളർന്നത് എന്റെ അമ്മ കമിര്പുര് നിന്നുള്ളതാണ്, അടുത്തുള്ള ഗ്രാമം. ഇത് എന്റെ മാത്രം എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മാന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചു, വിവാഹാനന്തരം ഉറപ്പാക്കി, എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്റെ പിതാവ് വെച്ചു അവിടെ ഒരു ഗോതമ്പ് വിതരണം ബിസിനസ് ഡൽഹി മാറ്റി. എന്റെ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്നില്ല പുറമേ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓടുന്ന സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് ഇനി ആകുന്നു, എന്നാൽ നമ്മുടെ ശിഷ്ടകാലം പഞ്ചാബിൽ കുടുംബം കൃഷിയിടങ്ങൾ മാനേജിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും.

ഞങ്ങൾ ഇത് സ്നേഹിക്കുന്നു? ഈ കുടുംബം വിവരണം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി ആഘാതം മാതാപിതാക്കൾ സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വവും വളർച്ചയെ ഉണ്ടായിരുന്നു എടുത്തുകാണിക്കുന്നു എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്
ആക്സസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് 9 വിവാഹം സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്.

2. മാതാപിതാക്കൾ ഇനി അവ വിവാഹിതയായ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ട് ഒരു ആൺകുട്ടി

എന്റെ കുടുംബം ബാംഗ്ലൂർ ആണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു 70 ഇപ്പോൾ വർഷം!

എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഓട്ടോ ഘടകം നിർമ്മാണ ബിസിനസ് ഓടി (വി ആർ ബ്രേക്കുകൾ) ഹൊസൂർ എന്റെ അമ്മ Koramangala ൽ ഗേൾസ് വിശുദ്ധ ഏഞ്ചൽസ് സ്കൂളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു. ഞാൻ `എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു 5 നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടമായ വയസ്സുമുതൽ എന്റെ സഹോദരി എന്റെ വെറും നാലു വർഷം മൂത്ത ആയിരുന്നു.

എന്റെ സഹോദരി എന്നെ ഉയർത്തുന്നതിൽ വഹിച്ച പ്രധാന പങ്ക് അവൾ എന്റെ മാതാപിതാക്കളും പിന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്നു ദുർബ്ബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിറഞ്ഞു ഉറപ്പാക്കി. അവൾ ഒരു നേട്ടം ഒദിഷി നർത്തകി ആണ് ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ബാങ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിവാഹം.

ഇത് എന്റെ മാത്രം (എന്റെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്) പുറമേ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചു അവർ പിടിക്കുക പ്രിയ മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മുതലാ വഹിച്ച പ്രധാന പങ്ക്, അതായത്, സതസന്ധത, മറ്റുള്ളവരെ ആദരവ് സാരമില്ല അവരുടെ മതം, ജാതി എന്താണെന്ന്, നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഹങ്കാരം. നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആധുനിക ആലോകനം ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുത്തച്ഛൻ കുടുംബം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കാർ സ്വന്തമാക്കാൻ ആയിരുന്നു ഇതിൽ ആദ്യം!

ഞങ്ങൾ ഇത് സ്നേഹിക്കുന്നു? മനുഷ്യൻ ഒരു ദുരന്തം മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, തന്റെ സഹോദരി അവന്റെ മുത്തശ്ശനും വഹിച്ച നല്ല പങ്ക് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു അവന്റെ കുടുംബമാണ് എത്ര രൂപരേഖ പ്രകടമാക്കുന്നു.

എഴുതാൻ നാല് ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക “എൻറെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച്” മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈൽ വേണ്ടി. ഈ വീഡിയോ കാണുക!

3. അവളുടെ വിരമിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമാണ് ജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി

ഞാൻ നാലു അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബത്തിലെ നിന്നുമാണ് ഞങ്ങൾ ധരസുരമ് നിന്നുള്ളവരാണ്, കുംഭകോണം ഒരു ചെറിയ പട്ടണം, എന്നാൽ നിലവിൽ, ചെന്നൈ താമസിക്കരുത്.

എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് (സ്ബൊഅ മെട്രിക്കുലേഷൻ സ്കൂൾ) എന്റെ അമ്മ ഒരു ബാങ്ക് ആണ് (കാനറ ബാങ്ക്). അവർ ഇരുവരും ഇപ്പോൾ വിരമിച്ച ഇവ ഞാൻ നിലവിലുള്ള ജീവിക്കാൻ.

ഞാൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തന്റെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂത്ത സഹോദരൻ ഉണ്ട്.

നാം ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക കുടുംബം എന്നാൽ എല്ലാ മതങ്ങളും കക്ഷികളാക്കിത്തീർക്കുകയും ആദരവ് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു അയ്യർ ആണ് എന്റെ അമ്മ ഒരു അയ്യങ്കാർ ആണ്. നാം വിശദമായിത്തന്നെ ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരുക പക്ഷെ ഉത്സവങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് ചെയ്യരുത്. ഞങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഒരു അവസരം നൽകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നാം ഓരോ വർഷവും ഒരിക്കൽ ഒരു പുതിയ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ട്.

ഞങ്ങൾ ഇത് സ്നേഹിക്കുന്നു? ഈ കുടുംബം വിവരണം സാമ്പിൾ കുടുംബത്തിൽ അന്തർ-കക്ഷിയിൽ വിവാഹം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു അതു പുറത്തു വന്ന നല്ല വശങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന.

4. ഇന്ത്യയിലെ വിവാഹമോചിതരായ മാതാപിതാക്കൾ വിദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി

ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏക മകൻ എന്നു ഞാൻ യാതൊരു സഹോദരങ്ങളുടെയും ഇല്ല.

എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു സിവിൽ ദാസൻ (പശ്ചിമ ബംഗാൾ കേഡറിലെ ഐ.എ.എസ് 1975) പിന്നെ ഭുവനേശ്വർ ഒറീസ്സയിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇ-ഗവേണൻസ് സംരംഭം ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ബംഗാളി ബ്രാഹ്മണ ആണ് കൽക്കട്ട നിന്നുള്ളതാണ്. കൽക്കട്ട ജനിച്ചു വളർന്നതും. അവൻ തന്റെ പഠനങ്ങളിൽ ശോഭിച്ച ജോൺസൺ, ബംഗാളിൽ പ്രായം ഐ.എ.എസ് ഒന്നായിരുന്നു.

എന്റെ അമ്മ ന്യൂഡൽഹി നിന്നുള്ളതാണ് അവൾ സരസ്വത് ബ്രാഹ്മണ കമ്മ്യൂണിറ്റി വകയാണ്. അവൾ ഒരു പ്രതിഭാശാലിയായ ചിത്രകാരനും ആണ് ആർട്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദം, ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അവൾ ഡൽഹിയിൽ ശില്പി ആർട്ട് സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കും അവളുടെ പണിക്ക് അനവധി ദേശീയ, അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ.

ഞാൻ ഒരു ലിബറൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ കുടുംബം ഒരാളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതു സാമ്പത്തിക നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം വിപരീതമായി സ്വകാര്യ സംതൃപ്തി പഠിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രോസ്-സാംസ്കാരിക ഗാർഹിക എന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കെട്ടുകയും പൊതുവായ ബോണ്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു സഹായിച്ചത് വളർന്നത്.

എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വിവാഹമോചനം അവർ, ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ തുടരും. അവർ ഞാൻ അവരുടെ ഋതു കാരണമായി എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അവരുടെ മികച്ച ചെയ്തു. ലണ്ടനിൽ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ ദൂരെ സൂക്ഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവർ ഇടയ്ക്കിടെ എന്നെ സന്ദർശിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ അവരെ സന്ദർശിക്കാൻ ഒത്തുചേരുന്നു.

ഞങ്ങൾ ഇത് സ്നേഹിക്കുന്നു? വിവാഹമോചനം മാതാപിതാക്കൾ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഏർപ്പാട് വിവാഹ ബാധ്യത ആയിരിക്കാം. എങ്കിലും, ഈ സാമ്പിളിൽ, ഫോക്കസ് കുടുംബം ഒരു യൂണിറ്റ് തുടരുന്നു വസ്തുത അടയാളപ്പെടുത്തുക ആണ് യാതൊരു തീക്ഷ്ണമാവുകയും ഇല്ല.

5. ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബം അമേരിക്കൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി

നമ്മുടെ കുടുംബം മുംബൈയിൽ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ആണ്, നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ പാലക്കാട് നിന്നുള്ളവരാണ്, കേരളം. എന്റെ മാതാപിതാക്കളും രണ്ട് ഇളയ സഹോദരിമാർ ദാദർ ജീവിക്കുന്നത്, മുംബൈ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള.

എന്റെ ഇളയ സഹോദരിമാർ ഒരു സിംബയോസിസ് നിയമം സ്കൂൾ അവളുടെ രണ്ടാം വർഷം നിലവിൽ, പുണെ എന്റെ ഇളയ സഹോദരി ദാദർ എന്റെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഹൈസ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ നിലവിൽ. എന്റെ പിതാവ് തൊഴിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൂടെ ചൊംസുല്ത്സ്. എന്റെ അമ്മ വീട്ടമ്മയാണ് ദാദർ റോട്ടറി ക്ലബ് സജീവ അംഗം എന്നു കാണാം. നാം ഒരു രസകരമായ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബം കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം വിഷമവും വ്യാപ്തിയും അതുമൂലം ജീവൻ താമസിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ശിഷ്ടകാലം വലുതാണ് നാം എപ്പോഴും അവധി കുടുംബ സദസ്സിൽ സമയത്ത് പരസ്പരം ഒത്തുച്ചേരാൻ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ! ഞാൻ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നത് പോലും, ഞാൻ ഹ്യൂസ്റ്റണിലേയും ഓസ്റ്റിനിലെ ബന്ധുക്കൾ (എന്റെ സർവകലാശാലയിൽ അടുത്ത് ആയ) ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഞാൻ വീട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെടരുത് ഉറപ്പാക്കുക!

ഞങ്ങൾ ഇത് സ്നേഹിക്കുന്നു? ഈ സാമ്പിൾ വിവരണം എല്ലാ മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ കുടുംബം പോകുന്നു. നമ്മിൽ പലരും ഈ അവസ്ഥയിലും കഴിയുന്ന. ഒരു കുടുംബ-കേന്ദ്രീകൃത സ്ത്രീ ഈ വിവരണം വായിക്കാൻ സന്തോഷം ആയിരിക്കും.

6. തന്റെ വീൽചെയർ കെട്ടി അമ്മ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി

നാം സൂററ്റ് ൽ പതിദര് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുമാണ്. ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ മാത്രം മകൻ എന്നു ഞാൻ സഹോദരങ്ങളുടെയും ഇല്ല.

എന്റെ പിതാവ് സൂററ്റ് ചുറ്റുപാടും പലചരക്ക് സ്റ്റോറുകൾ ഒരു ചെയിൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അദ്ദേഹം കച്ചവടം അവഗണിക്കുകയാണ് സംരംഭകത്വവും ആത്മാവു എന്നെ അവബോധം ഒരു വഹിച്ച പ്രധാന പങ്ക്. അവൻ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് അന്തരിച്ചു.

എന്റെ അമ്മ ഒരു വിരമിച്ച കണക്ക് അദ്ധ്യാപകനാണ് അവൾ അംബേദ്കർ സർക്കാർ ഹൈസ്കൂൾ ജോലി. അവൾ എന്റെ അപ്പന്റെ മരണത്തിനു ശേഷം ഒരു പിടിപെട്ടതും ബന്ധിത വീൽ-ചെയർ ആണ്.

ഞങ്ങൾ ദൈവഭയമുള്ള കുടുംബം അവ കർശനമായ മാംസ്യഭുക്കുകൾക്ക് ആകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും പിന്തുണ ഉണ്ട് അവരിൽ ചിലർ ബിസിനസ് പങ്കാളികളാണ്. എന്റെ അമ്മ എന്നെ മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരു അടുക്കള പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുടുംബം എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു പരസ്പരം സഹായിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് ചെയ്തു.

ഞങ്ങൾ ഇത് സ്നേഹിക്കുന്നു? ഈ വിവരണത്തിൽ ദുരന്തം ഒരു ഘടകത്തെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും, ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ ബന്ധിച്ചു ചെയ്യുന്നു ഭാഗ്യവശാൽ വിപുലീകൃത കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഏകദേശം. ഈ വധുവിൻറെയും / വധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസകരമാണ്.
മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈൽ വിവരണം
ഹേ വായിച്ചു മത്രിമൊംയ് പ്രൊഫൈൽ വിവരണം സാമ്പിളുകൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

7. അവളുടെ സഹോദരനായ ഒരു ഇന്റർ-ജാതി വിവാഹം ഒരു പെൺകുട്ടി

ഞാൻ കാരൈക്കുടി നിന്ന് ഒരു നത്തുകൊത്തൈ ചെട്ടിയാർ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ.

എന്റെ പിതാവ് കംദനുര് നിന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അമ്മ അഥന്ഗുദി നിന്നുള്ളതാണ് അവർ കാരൈക്കുടി നമ്മുടെ തറവാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത്. എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു തടി കയറ്റുമതി ബിസിനസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മ വീട്ടമ്മയാണ് ആണ്. നാം ഒരു പരമ്പരാഗത കുടുംബം ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റവും പുറമേ അടുത്തുതന്നെ ജീവിക്കും.

എന്റെ സഹോദരൻ അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യ പുരുഷ അംഗങ്ങൾ ഒന്നാണ്. അവൻ ഒരു ഇന്റർ-ജാതി വിവാഹം ഉണ്ട് മക്കൾ. ന്യൂ ജേഴ്സിയിലെ താമസിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ കുടുംബം മതപരമായ ആണ് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മേൽനോട്ടം ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു ദീർഘകാല പാരമ്പര്യം ചെയ്തു എന്റെ വിവാഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എന്നു അവരുടെ എനിക്കുണ്ട്.

ഞങ്ങൾ ഇത് സ്നേഹിക്കുന്നു? ഈ സാമ്പിൾ ൽ, കുടുംബത്തിൽ അന്തർ ജാതി വിവാഹം ഒരു പരാമർശം അവിടെ തന്നെ, ഒരു പരമ്പരാഗത വിവാഹം കുടുംബ മുൻഗണന പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടാവുക.
ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു അപ്പ് ഇൻ
ജോടി ലോജിക്ക് സംബന്ധിച്ച വിവാഹം നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കുക