പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ സ്നേഹം കണ്ടെത്തുന്നു – രാധ, കൃഷ്ണ

0
കൃഷ്ണ രാധ ചിത്രം - പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ സ്നേഹം കണ്ടെത്തുന്നു

ഇവിടെ മറ്റൊരു പരമമായ സ്നേഹം കഥ ഏത് ആണ്, ഇന്ന് ആവർത്തിച്ചു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ജയിലിൽ ലാൻഡ് കഴിയും. നാം നിങ്ങൾ രാധയുടെ കഥ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൃഷ്ണ. ഈ കഥ നിങ്ങൾ സ്നേഹം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഒരു പാഠം നൽകുന്നു, അതായത്. മുഖാന്തിരം ശുദ്ധമായ ഭക്തിയും പ്രതിബദ്ധത. മാത്രം അപകടം ഒറ്റപ്പെട്ട, നിങ്ങൾ തെറ്റായ വ്യക്തി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ആകേണ്ടതിന്നു!

ഇവിടെ പുറമെ തമാശകൾ ഒരു നിന്ന് .പഞ്ഞമാസമാണ് മനോഹരമായി എഴുതിയ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ്:

കൃഷ്ണ അത് അർഥം രാധയുടെ സ്നേഹം

സ്നേഹം കഥ രാധ കൃഷ്ണ തീർച്ചയായും ഏറ്റവും ഉത്തമവും അമർത്യവുമായ ഒന്നാണ്. ഈ പ്രണയകഥ ഏറ്റവും നിരസിച്ച കാര്യവും കഴിയുമായിരുന്നു എല്ലാ ചേരുവകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

രാധ കൃഷ്ണ അയൽ ഗ്രാമങ്ങളും വളർന്നത്. രാധ മറ്റൊരാൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പോലും കൃഷ്ണ തന്റെ സ്നേഹം അവളുടെ സത്തയുടെ സുപ്രീം വാണു. പലപ്പോഴും അവൾ കൃഷ്ണ കൂടെ ആയിരിക്കും കുതിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തീരുവ കോളുകൾ അവഗണിക്കുന്ന സമീപനമാണ്.

രുക്മിണി ചിത്രം, കൃഷ്ണ, സത്യഭമ ആൻഡ് ഇന്തോനേഷ്യ

കൃഷ്ണ തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വൃന്ദാവൻ ശേഷം രാധ എതിരേറ്റു വന്നു ഒരിക്കലും. അവൻ വിവാഹം രുക്മിണി ഒപ്പം സ്ത്യ്ബ്മ്, ഇതുവരെ രാധയുടെ മുഴുവൻ ഒറ്റപ്പെട്ട കൃഷ്ണ സ്നേഹം സ്ഥാനം ചെയ്തു. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഈ പരമമായ സ്നേഹം ഇതിഹാസം ഒരു പ്രണയകഥയാണ് വാര്ത്തയില് കണക്കുകൾ പൂർണമായും അംഗീകരിച്ചു സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ നേരെ ആകേണ്ടതിന്നു ഇടയാകുന്നു എന്നാൽ വികാരങ്ങൾ വിശുദ്ധി തുടർന്ന്, ഭക്തിയും ആശിച്ച് എന്ന യോഗ്യതയില്ല തിങ്ങുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുണമേന്മയുള്ള.

കൃഷ്ണ എന്ന രാധയുടെ സ്നേഹം ആത്യന്തികമായി ദൈവിക സ്വയം മറന്ന് വേണം ഔഷധവും വാഞ്ഛയും രേഖയാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണ, ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമാണ്, അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തനങ്ങളും വഴി അത് വ്യക്തമായ ലോകത്തിനു രാധ അവനെ എന്തു ചെയ്യുന്നു ചെയ്തു. അവന്, മഹത്തായ രക്ഷിതാവ് അവളെ കീഴ്പെടുത്തി ആണ്, അവളുടെ നിസ്വാർഥ സ്നേഹം വരെ.

രാധ, തികച്ചും കൃഷ്ണ നബിക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിന് വഴി, സ്നേഹിക്കുകയും കൃഷ്ണ കൊടുക്കും എങ്ങനെ ഒരു മഹത്വപ്പെടുത്തി, ഒരുപോലെ പരസ്പരബന്ധിതസംയോജനം വഴി, കാമുകൻ വളരെ ന്റെ പ്രിയ ഭക്തി കീഴ്പെടാൻ എങ്ങനെ എത്തിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ തലത്തിൽ, ഞങ്ങൾ സ്നേഹവാനായ ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ അഹം വേണം കരുതുന്നു.

ക്രിശ്ന_അംദ്_രുക്മിനി_രിദെ_അവയ്_ഇന്_അ_ഛരിഒത്
"കൃഷ്ണ, രുക്മിണി ഒരു രഥത്തിൽ അകലെ സവാരി" ചെറുതൊന്നുമല്ല ബഗാൻ ആർട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ( - http:://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_image.aspx?ObjectId = 3274552&മത്സരം = 1&തിരയൽ ടെക്സ്റ്റ് = രുക്മന്&ഫ്രൊമദ്ബ്ച് = പരസ്യം&തൊഅദ്ബ്ച് = പരസ്യം&ഒരിഗ് =% ൨ഫ്രെസെഅര്ഛ്% ൨ഫ്സെഅര്ഛ്_ഥെ_ചൊല്ലെച്തിഒന്_ദതബസെ.അസ്പ്ക്സ&NUMPAGES = 10&ചുര്രെംത്പഗെ = 1&ASSET_ID = 801521. കോമൺസ് വഴി പൊതുസഞ്ചയത്തിലേയ്ക്ക് കീഴിൽ ലൈസൻസ് - HTTPS://commons.wikimedia.org/wiki/File:ക്രിശ്ന_അംദ്_രുക്മിനി_രിദെ_അവയ്_ഇന്_അ_ഛരിഒത്.ജ്പ്ഗ് # / മീഡിയ / പ്രമാണം:ക്രിശ്ന_അംദ്_രുക്മിനി_രിദെ_അവയ്_ഇന്_അ_ഛരിഒത്.ജ്പ്ഗ്
ആരോടും സ്വയം മുൻപ്, ഒരു വഴി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷോകേസ് ഉറപ്പാക്കുക ഇന്ന് മൗലികരചനയായിരുന്നു പ്രൊഫൈൽ. ഇത് ഒരു സുരെഫിരെ മാർഗ്ഗമാണ് നിങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുകയും കഴിയുന്ന ആരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തുന്നതിൽ.

ദിവ്യത്വം മതി! ഇവിടെ ഭിത്തികളിൽ സ്നേഹം വാർത്തകൾ പരിശോധിക്കുക.