ഡൌൺലോഡ് ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് (ബോണസ് വാക്ക് ഫലകം ഉപയോഗിച്ച്)

1

ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് പ്രാധാന്യം

ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് നിന്നും ഹിന്ദുക്കൾ പരിവർത്തനം സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമാണം ആണ് ബ്രഹ്മഛര്യ (അവിവാഹിതനായിക്കഴിയുവാനോ) ഒരു വരെ ഗ്രിഹ്സ്ഥ് (വീട്ടുകാരൻ). ഈ പരിവർത്തനം ഹിന്ദു അനുയായികൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രായവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജീവിതചര്യയുമാണ് ഭാഗമാണ്.

ഹിന്ദു വിവാഹങ്ങൾ രണ്ടു എന്ന് വെറുതെ ഒരു വിശുദ്ധ യൂണിയൻ എന്നാൽ ഒരു വരുന്ന തമ്മിൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ അല്ല. ഹിന്ദു വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് അതിനാൽ കുടുംബം നില പ്രതിഫലനവും ബാലൻറെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെൺകുട്ടി കാണുന്നത്. കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിത അവരുടെ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി അവർ തന്നെ പ്രതീക്ഷകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും അതിയായ പ്രശംസിക്കുന്നു.

എന്താണ് ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് അതുല്യമായ ചെയ്യുന്നു?

ഒരു ഹിന്ദു വിവാഹം നിരവധി സവിശേഷതകള് ഉണ്ട് ബയോ ഫോർമാറ്റ്.

1. മിക്ക ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകൾ മത സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കൺ അതുപോലെ അവർ മണവാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണവാളൻ കണ്ടെത്താൻ ബാധ്യതയേറ്റ യാത്രയുടെ ഔസ്പിചിഒഉസ്നെഷ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണയായി ഗണപതി പ്രതീകമായി അവിടെ, വേദ അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസുകളിൽ, പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ പേര്. ഉദാഹരണത്തിന്, കുടുംബം വൈഷ്ണോ ദേവി ഒരു ഭക്തൻ എങ്കിൽ, അവർ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആരംഭിക്കട്ടെ “ജയ് മാതാ Di” ഏത് ഭക്തർ ഇടയിൽ ഒരു പ്രശസ്തമായ മന്ത്രം ആണ്.

2. ക്രിസ്തുമതം വ്യത്യസ്തമായി, ചര്ച്ച് ഒരു ബന്ധം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഒരു കേന്ദ്ര പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എവിടെ അനുയോജ്യമായ സഖ്യങ്ങൾ (മത്സരങ്ങൾ), ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ സബ് ജാതി അതിരുകൾ ഉള്ളിൽ മത്സരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ. ഉദാഹരണത്തിന്, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ അയ്യർ കുടുംബം മറ്റ് ബ്രാഹ്മണ അയ്യർ കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളെ / ആൺകുട്ടികളും ആദ്യം മുൻഗണന തരും. ചിലപ്പോൾ, സബ്-ജാതി ഉള്ളിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ മത്സരങ്ങളിൽ കാരണം വൈകി വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന അറ്റാദായം-രൂപയുടെ വ്യക്തികൾക്കും വളരെ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തികളുടെ കേസിൽ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് വരുമ്പോൾ, കുടുംബങ്ങൾ സബ് ജാതി കൂടെ വഴക്കം കാണിച്ചേക്കാം.

3. ജാതകം ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷ മത്സരം ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റുകളിൽ മറ്റൊരു സവിശേഷത ആണ്. ചില കേസുകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ജാതകം ചാർട്ട് കുട്ടി നിന്ന് എല്ലാ ഡാറ്റയും (ആ കുടുംബത്തിന്റെ ജ്യോതിഷി തയ്യാറാക്കിയ പറ്റി) വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സഹിതം പ്രത്യേക പ്രമാണമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പോഴും അടിയന്തര യോഗ്യതയ്ക്കായി ജാതകം നിന്ന് ചില അടിസ്ഥാന വിവരം അടങ്ങിയിരിക്കാം (ജനന തീയതിയും സമയവും ആയി, ഗൊഥ്ര, ജനന നക്ഷത്രം).

4. പല കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ൽ (അത്തരം മഹെശ്വരിസ് അല്ലെങ്കിൽ രജപുത്ര ആയി) കുടുംബപശ്ചാത്തലം ഒരു വിശദമായ വിവരണം പുറമേ വിവാഹത്തിനു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പേരുകൾ എജ്യോൂക്കേഷന് എന്ന പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ അതുപോലെ മാതൃ മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും, അമ്മായിയുടെ, അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ സ്ഥലവും സഹിതം വീടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഇണകളെ കുട്ടികളും എണ്ണം പേരുകളും സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു സഹിതം പേരുകളും കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു എല്ലാ ചില കേസുകളിൽ നിന്നു വിളിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ഗോവ ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫലകങ്ങൾ

ഹിന്ദു സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റ് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ബുദ്ധി സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു. ഈ നിറങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു മൂഡ് ബോർഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെട്ട, ഇചൊനൊഗ്രഫ്യ്, പരിശ്രമങ്ങളുടെ, കല, ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ വാസ്തുവിദ്യയും.

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്
ഹിന്ദു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് മൂഡിലാണോ ബോർഡ്

നാം ഒരു ഉത്സവ മൂഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പോലുള്ള ഓറഞ്ച്, മജന്ത സമ്പന്നമായ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഓറഞ്ച് നിറം എപ്പോഴും ഹിന്ദു വേഷവിധാനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ആണ് ജമന്തി പൂവ് ചിത്രീകരിക്കുന്ന. പിങ്ക് വിവിധ ഷേഡുകൾ, ചുവപ്പ്, മജന്ത ഐക്യത്തിന്റെയും ബാലൻസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചു.

ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഹിന്ദു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ആണ്.

ഹിന്ദു എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്
അവസാന ഡിസൈൻ വരെ സ്കെച്ച് – ഹിന്ദു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

കമാനം കാണിക്കുന്ന വെളുത്ത സ്ഥലത്ത് രജപുത് പ്രചോദനം. ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം ഡിസൈൻ വാസ്തു-പുരുശ-മണ്ഡല വിളിച്ചു ജ്യാമിതീയവസ്തുവിന്റെ ഡിസൈൻ പിന്തുടരുകയും, പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം ചുറ്റും ഇവിടെനിന്നു മണ്ഡല. സമമിതിഗ്രൂപ്പുകൾ പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് പ്രവേശന ചിത്രീകരിക്കുന്ന പൂമുഖം വഴി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനന സമയം പോലുള്ള ഗുരുതര വിവരങ്ങൾ, ചന്ദ്രൻ അടയാളം, സൂര്യൻ അടയാളം കാഴ്ചയ്ക്ക് ജനംപത്രി രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു (ഇന്ത്യൻ അത് അവര്ക്കു).

ഞങ്ങൾ ഒരു 2-പേജ് സൃഷ്ടിച്ചു വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് പോലെ അധിക മണ്ഡല പാറ്റേണുകൾ അടിക്കുറിപ്പും ഒരു പേജ് നമ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉൾപ്പെടുന്ന. ഈ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വേണ്ടി മാന്യമായ സ്ഥലം പ്രദാനം.

ബാലന്റെ സാമ്പിൾ ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഇത് ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക നിന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹിന്ദു കുട്ടി ഒരു സാമ്പിൾ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആണ്, മധ്യവർഗ പശ്ചാത്തലത്തിൽ.

ഒരു ഹിന്ദു ബാലന്റെ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക
ഒരു ഹിന്ദു കുട്ടി സാമ്പിൾ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

എന്നെക്കുറിച്ചു – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ ഒരു ൫൧൦ ആകുന്നു” പൊക്കമുള്ള, മെലിഞ്ഞ, രാമകൃഷ്ണ കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രധാന സാമ്പത്തിക, ചെന്നൈ. ഞാൻ നിലവിൽ ടാറ്റാ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് ആയി ജോലി.

ഞാൻ ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് എന്റെ സമുദായത്തിലെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും മുത്തശ്ശനും കാലടികളെ താഴെ വലിയ പ്രശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു തെഎതൊതലെര് ആകുന്നു.

ഞാൻ നിലവിൽ വിപുലമായ സംസ്കൃത പഠിക്കുന്നു കൂടാതെ വാരാന്ത്യങ്ങൾ സമയത്ത് ഘടം കളിച്ച് തമിഴകം. ഞാൻ ഒരു ആയിയാതെ ഞാൻ ആരെയെങ്കിലും അറിയാൻ ഒരിക്കൽ തുറക്കും.

പ്രതീക്ഷകൾ – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ വിവാഹത്തിനു ചെന്നൈ ൽ ഒന്നുകിൽ ജീവിക്കുന്ന ചെന്നൈ മാറാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ആരെങ്കിലും തിരയുകയാണ്. ഞാൻ പെൺകുട്ടി വീട്ടമ്മയാണ് ശേഷിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തുറന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ. അവൾ ഒരു അയ്യർ ആയിരിക്കണം ഒപ്പം ജാതക പൊരുത്തം പ്രധാനമാണ്. ജീവന്റെ ബ്രാഹ്മണ വഴി വിലമതിക്കുന്നു കലാസൃഷ്ടികളും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പലിശ കൊണ്ട് ഒരാളെ എനിക്ക് അനുയോജ്യമായ മത്സരം ആയിരിക്കും.

വിശദമായ ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് (ആൺ)

ചില ഹിന്ദു, പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ആ, അവരുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ൽ കുടുംബത്തിലെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

ഇതാ ഒരു 2-പേജാണ്, ഒരു കുട്ടി വിശദമായ സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്.

ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്
പേജ് 1
ഹിന്ദു വൈവാഹികം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക
പേജ് 2

എന്നെക്കുറിച്ചു – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ ഒരു കരുതലും ഞാൻ, വിശ്വാസയോഗ്യമായ, വസ്ത്രാക്ഷേപം വ്യക്തി. ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ ഒരു വലിയ ബോണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കിടാനും ഒരു വലിയ സർക്കിൾ ഉണ്ടാകാം. ഞാൻ തികച്ചും പഴയ വാക്കു വിശ്വസിക്കുകയും – “ഒരു ശബ്ദ ശരീരത്തിൽ ഒരു ശബ്ദ മനസ്സ്” എന്നെത്തന്നെ ഫിറ്റ് .പോരിനെ കരുതുന്ന.

ഞാൻ നിലവിൽ മേൽ ജോലിക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് 70 ജനം. നാം ഡെറാഡൂണിലെ വലിയ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമുകളിൽ ഒന്ന്. ഞാൻ നമ്മുടെ കുടുംബ ബിസിനസ് വളരുന്ന ഇ-കൊമേഴ്സ് പുറത്തുവരുന്നു പച്ചയായ ലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ചെയ്തു.

ഞാൻ ബിസിനസ് ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അത്തരം ഏലോൻ മസ്ക് എന്ന ബിസിനസ് വീക്ഷണവുമാണ് വരെ നോക്കി. ഞാൻ ഒരു തെഎതൊതലെര് ഒപ്പം കുറച്ച് പുകവലിക്കരുത്.

പ്രതീക്ഷകൾ – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ ഒരു ഉയരമുള്ള തിരയുകയാണ് (കുറഞ്ഞത് ൫൬) ലക്കി പോയി സന്തോഷം ആണ് ജീവിതം ഒരു സ്വാർത്ഥതാത്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉണ്ട് ചെയ്തവരെ വസ്തു. വിവാഹത്തിനുശേഷം ഡെറാഡൂൺ മാറാൻ തയ്യാർ ആകണം. അവൾ ഒരു സംയുക്ത കുടുംബ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ലേക്ക് തുറന്നും ഉളിയും എന്റെ നീട്ടി കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരു ബന്ധം അടിക്കാൻ കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവൾ ചോയ്സ് ഒരു പഠിയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ബിസിനസ് ചേരാൻ കഴിയും.

കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ട്:

പിതൃവശത്തെ മുത്തച്ഛനും: വൈകി നരേഷ് ഗുപ്ത, ലക്ഷ്മി ഗുപ്ത. ഉടനെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചശേഷം ഗുപ്ത ട്രേഡേഴ്സ് ആരംഭിച്ചു.

സഹോദരിമാർ: വീരനെ അഗർവാൾ (മൂത്ത) ഒപ്പം അവിനാശ് അഗർവാൾ വിവാഹം, എസ്.ആർ. ഐബിഎം ഉപയോഗിച്ച് ഉപദേഷ്ടാവ്, മുംബൈ. അവൾ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് ആണ് രണ്ടു പെൺമക്കളും. പ്രാച്ചി ഗുപ്ത (ഇളയ സഹോദരി), നിലവിൽ ഡ്രാമ നിന്നുള്ള ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ഡിപ്ലോമ പിന്തുടരുന്നതു, ഹൈദരാബാദ്. അനോഖി ഗുപ്ത (ഇളയ സഹോദരി) സ്കൂളിലെ ആണ് അണ്ടർ 19 വിഭാഗത്തിൽ ഒരു പ്രമുഖ ടെന്നീസ് താരം ആണ്.

വീടുകളിൽ നിന്നോ: രാകേഷ് ഗുപ്ത, രാം ഗുപ്ത, ഗുപ്ത ട്രേഡേഴ്സ് ചെയ്തത് സംവിധായകർ, ഡെറാഡൂൺ.

അമ്മായിയുടെ: ഊർമിള അഗർവാൾ, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് മാനേജർ, ലഖ്നൗ, ശ്രുതി ഖൈത്താൻ, വീട്ടമ്മയാണ്, മുംബൈ.

വ്യാപാര മേൽവിലാസം: ഗുപ്ത ട്രേഡേഴ്സ്, 24 പല്ത്താന് ബസാർ, ഡെറാഡൂൺ 248001.

വാസസ്ഥലം: 184/7, മുസ്സൂറി റോഡ്, ഡെറാഡൂൺ. ടെൽ:0135 6744823.

നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കും ലളിതമായ നുറുങ്ങുകൾ കൂടുതലറിയാൻ ഈ ഹ്രസ്വ വീഡിയോ കാണുക.

പെൺകുട്ടി സാമ്പിൾ ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഇവിടെ ഒരു ആണ് സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വെറും ബിരുദ പൂർത്തിയാക്കി ഒരു യാദവ് പെൺകുട്ടിയുടെ.

ഒരു പെൺകുട്ടി ഹിന്ദു വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക
ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ സാമ്പിൾ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

എന്നെക്കുറിച്ചു – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ ഒരു വിനീതമായ ആകുന്നു, സംസ്ക്കരിച്ച, കുടുംബ-കേന്ദ്രീകൃത പെൺകുട്ടി. ഞാൻ ഈയിടെ ലക്നൗ സർവകലാശാലയിൽ ഗണിതം എന്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി. ഞാൻ നിലവിൽ ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എൻറോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ ഭക്ഷണം പാകം തുണിത്തരങ്ങൾ ഒരു വലിയ താല്പര്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്റെ പിതാവ് ലക്നൗ പ്രമുഖ ഫർണിച്ചറുകൾ ബിസിനസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മ വീട്ടമ്മയാണ് ആണ്. എന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ഹൈസ്കൂൾ ആണ്. ഇരുവരും എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വശങ്ങളിലുള്ള എന്റെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് ബറാബങ്കി നിന്നുള്ളവരാണ്.

പ്രതീക്ഷകൾ – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ തിരയുകയാണ് തികഞ്ഞ മാന്യനായ ഞങ്ങളുടെ മൂപ്പന്മാരും ബഹുമാനിക്കുന്ന, കുടുംബം ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെയും അഗാധമായ ബോധം ഉണ്ട്, ഒപ്പം ഒരു ഉല്പാദന ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കാൻ അറിയാം. ഞാൻ വെയിലത്ത് കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ ലക്നൗ ജോലി ചെയ്യുന്ന യാദവ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വിവാഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവനെ എന്റെ ജീവിത അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഞാൻ ഭാവിയിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം എന്നെ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു നോൺ-പുകവലി ആയിരിക്കണം.

വിശദമായ ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് സാമ്പിൾ (സ്ത്രീകൾ)

വിവാഹത്തിനായി ഹിന്ദു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക
പേജ് 1
ഹിന്ദു വിവാഹ പുനരാരംഭിക്കുക
പേജ് 2

ഈ സാമ്പിൾ ൽ, പകരം വെറും പേരുകളും കുടുംബത്തിലെ തൊഴിലുകളിൽ ലിസ്റ്റിംഗ് എന്ന, നിങ്ങളുമായി പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധം ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് വിവരണം ഇല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തും കുടുംബാംഗങ്ങൾ. ഈ ഏതെങ്കിലും വരനും മത്സരത്തിൽ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നേരെ പെൺകുട്ടിയുടെ മനോഭാവം ഒരു വീക്ഷണം തരും.

എന്നെക്കുറിച്ചു – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ ഒരു പറ്റീറ്റ് ആകുന്നു, ഒരു സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതം കൊണ്ട് വസ്തു. ഞാൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്റെ മാസ്റ്റർ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ കാലിഫോർണിയയിലെ .അഹമ്മദാബാദ് വേണ്ടി ജോലി, യുഎസ്എ.

ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം മനസാവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചിത്രകല ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്റെ പെയിന്റിംഗ് ചില ഗുഡ്ഗാവിലെ ഏതാനും ഓഫീസുകൾ മതിലുകൾ അദൊര്നിന്ഗ് കണ്ടെത്തും! ഞാൻ നമുക്ക് ചുറ്റും പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ഒരു ലോകശ്രദ്ധ പ്രകാശിക്കും എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അത് വീട്ടുജോലികളിൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് വരുമ്പോൾ എൻറെ മാതാപിതാക്കൾ ഞാൻ വളരെ ഹാൻഡി ഞാൻ എന്നെ പറയൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഞാൻ അലങ്കരിക്കാനുള്ള എന്റെ വീട്ടിൽ ആസ്വദിക്കാൻ എന്നാൽ ഞാൻ ഉമിനീർ ഒരു സ്തിച്ക്ലെര് ഞാൻ.

പ്രതീക്ഷകൾ – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ സാൻ ജോസ് പുറത്തുവിട്ടത് ഒരു ഉയരമുള്ള സൌന്ദര്യവും പ്രൊഫഷണൽ തിരയുകയാണ്. അവൻ ഒരു സംതൃപ്തി ജീവിതം വേണം പോലെ എന്റെ കരിയർ പിന്തുണ കഴിയും. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ യാത്ര ഞാൻ എന്റെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ലഭ്യമാകും ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ ആശിക്കുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ ഒരു തെഎതൊതലെര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പുകവലി ഒരു കർശനമായ യാതൊരു-അല്ല എന്നാണ്.

കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞങ്ങൾ ഗുരുഗ്രമ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും നിന്നു അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ജയ്പൂർ സ്വദേശികളാണെന്ന് അറിയുന്നു. എന്റെ ഇളയ സഹോദരി അടുത്തിടെ തന്റെ പഠനത്തിനു പൂർത്തിയാക്കി ബാംഗ്ലൂരിലെ സമിതിയുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ലോജിസ്റ്റിക് കമ്പനി കൂടാതെ ഒരു പ്രാദേശിക ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ സംഘടനയുടെ സജീവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവൻ എന്റെ റോൾ മോഡൽ ആണ് എന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി തിരികെ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിച്ചുതന്ന. എന്റെ അമ്മ വീട്ടമ്മയാണ് ആൻഡ് റോട്ടറി ക്ലബ് സജീവ അംഗം എന്നു കാണാം. അവൾ അവളുടെ പുത്രിമാരും ഉയർത്തുന്നതിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പാറമേൽ മുദ്രകുത്തി പ്രശംസിക്കുന്നു. ഇരുവരും എന്റെ മാതൃ മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും 90+ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കൂടെ താമസിക്കാൻ.

നാം ഒരു രസകരമായ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബം കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം വിഷമവും വ്യാപ്തിയും അതുമൂലം ജീവൻ താമസിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീട് വസ്തുതാപരമായി ഇതൊരു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളുടെയുമെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്ടകാലം ഒത്തുചേരാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്റെ പിതാവിന്റെ മൂത്ത സഹോദരനും കുടുംബവും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടുത്തുതന്നെ ജീവിക്കും എന്റെ അമ്മാവൻ അമ്മായി അവരുടെ പെൺമക്കളെ എനിക്കും എന്റെ സഹോദരി പരിഗണിക്കുക!

നാം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആധുനിക ആലോകനം ഉള്ളടത്തോളം, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം യാഥാസ്ഥിതിക ആണ് താഴെ ആചാരങ്ങളും ആചാരങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശിഷ്ടകാലം വലുതാണ് നാം എപ്പോഴും അവധി കുടുംബ സദസ്സിൽ സമയത്ത് പരസ്പരം ഒത്തുച്ചേരാൻ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ! ഞാൻ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നത് പോലും, ഞാൻ ഹ്യൂസ്റ്റണിലേയും ഓസ്റ്റിനിലെ ബന്ധുക്കൾ (എന്റെ സർവകലാശാലയിൽ അടുത്ത് ആയ) ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഞാൻ വീട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെടരുത് ഉറപ്പാക്കുക!

നിങ്ങൾ PDF ഫോർമാറ്റിൽ മുകളിൽ സാമ്പിളുകൾ പോലെ ഹിന്ദു വിവാഹത്തിനു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഡൗൺലോഡുചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരേ ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റ് ലഭിക്കും എങ്ങനെ.

  • ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ.
  • നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ഒരിക്കൽ, അച്ചടിക്കുക സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ബട്ടൺ ക്ലിക്ക്.
  • ഹിന്ദു ടെംപ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ടെംപ്ലേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും പ്രിവ്യൂ ചേർക്കുക.
  • ഒരു പേയ്മെന്റ് പിഡിഎഫ് ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ അതിശയകരമായ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഡൗൺലോഡ്.
കുറിപ്പ്: സാമ്പിൾ പ്രൊഫൈലുകൾ വേണ്ടി ഉള്ളടക്കം വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനായി ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ അതിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡിസൈനുകളും ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു വകയാണ്. അവർ ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.

വാക്ക് ഫോർമാറ്റിൽ ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക (സൗജന്യമായി)

നിങ്ങൾ വാക്ക് ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക നിങ്ങൾ ഡൌൺലോഡ് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം കഴിയുന്ന തിരയുന്ന?

ഞങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വചനത്തിൽ ആ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലളിതമായ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചു സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ്.

വചനം ഫോർമാറ്റിൽ ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക
വാക്ക് ഫോർമാറ്റിൽ ഒരു ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക്.

ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് – വാക്ക് പ്രമാണം ഡൌൺലോഡ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ന് നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു ഹിന്ദു വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? വിവരം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങളെ ഇമെയിൽ ചെയ്യുക[ചെയ്തത്]ജൊദിലൊഗിക്[.]കൂടെ.

ഈ അടുത്ത വായിക്കുക

നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവാഹം ആവശ്യമുണ്ടോ ബയോ സാമ്പിളുകൾ? ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വേണ്ടി പകർത്തി പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒമ്പത് വ്യത്യസ്ത സാമ്പിളുകൾ കൊണ്ട് വന്നു.

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്
ആക്സസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് 9 വിവാഹം സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്.

1 കമന്റ്

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.