സ്ത്രീകൾക്കും ജൈന വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സാമ്പിളുകൾ

0
ജൈന വിവാഹം തുടരൂ
ഫ്ലിക്കറിലും കേറ്റ് മക്കാർത്തി വഴി

ജൈന വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റ് പ്രത്യേകത എന്താണ്?

ജൈനമതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ മതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഹിന്ദുമതം പോലെ, ജൈനമതം ഒരു മതം, ഒരു തത്ത്വചിന്ത, ഇന്ത്യയിൽ ലോകമെമ്പാടും അനുയായികളുടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ജീവന്റെ ഒരു വഴി. ജൈനമതം പ്രകാരം, വിവാഹങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന സാമൂഹ്യ കരാർ ആയി കാണാം ഒരു മത ആയി കണ്ടിട്ടില്ല.

മഹാവീരൻ, അവസാനത്തെ ഥിര്ഥന്കര (ഥിര്ഥന്കര പരാമർശിക്കുന്നു 24 പ്രബുദ്ധരായ ജീവികൾ), തന്റെ അനുയായികളെ മാർഗദർശനം തന്റെ സമീപനത്തിൽ പ്രായോഗിക ആയിരുന്നു. അവൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്ധനും സ്വീകാര്യത ഉന്നയിക്കുന്നതിനും ജീവന്റെ ജൈന വഴി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന മുമ്പ് യുനാനി പാധാന്യം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട്, വിവാഹത്തിനുള്ള പങ്കാളികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ (ഒരാളുടെ കുടുംബത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സമയത്ത്) ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ജൈന നിന്ന് കക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിപുലപ്പെടുത്തുമ്പോള് ചെയ്തു (സ്വെതംബര, ദിഗംബര, ശ്ഥന്ക്വ്സി, തെര്പ്ംഥി) സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ.

എങ്കിലും, ഏറ്റവും പരമ്പരാഗത ജൈന വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഉടൻതന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിശദമായ വിവരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു മത ആവശ്യമായ വിപരീതമായി ഭൂമിശാസ്ത്രം പ്രകാരം വിലവ്യതിയാനങ്ങൾ ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രാക്ടീസ് കൂടുതൽ.

വിവാഹം ഫലകം നമ്മുടെ ജൈന സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

ഞങ്ങള് ഒരു കലാകാരനായി ഒരു ജൈന വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റ് സൃഷ്ടിക്കാൻ. നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വം, ജൈന ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതീകാത്മകത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു അതുല്യമായ ഫോർമാറ്റ് നൽകുന്നു.

ജൈന സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ജൈനമതം അഹിംസ പ്രസംഗിക്കുന്നു, ദയയും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുദ്ധമായ ചിന്തകൾ. നമ്മുടെ ജൈന സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് അതിൽ എഴുതിയ വിശുദ്ധ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു പുരാതന സ്ക്രോൾ രൂപത്തിലാണ്.

ദി ലോട്ടസ് ഐക്കണുകൾ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക പ്രധാന പോയിന്റുകൾ ആങ്കർ മനസ്സിനെ ക്ഷമ അനുകമ്പയും പ്രതീകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ശരീരവും ആത്മാവും.

ടെക്സ്റ്റ് ചൂടും സുഖപ്രദമായ വികാരങ്ങൾ വന്നപ്പോളാണ് പിങ്ക് നിറം പ്രിന്റ്. സ്വർണ തലക്കെട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഗാംഭീര്യവും സമൃദ്ധിയും കാണിക്കുന്നു.

മഹാവീരന്റെ ചിഹ്നം അച്ചടക്കവും അഹിംസയുടെ ഏത് ജൈനമത റാത്തലുള്ളവന്നു.

ഒരു ജൈന പെൺകുട്ടി വിവാഹത്തിനു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശികവിവാഹം ഉദാഹരണത്തിന് ജൈന സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

എന്നെക്കുറിച്ചു – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ ഒരു ൫൫ ആകുന്നു, മങ്ങിയ, സ്ലിം നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല വ്യക്തി. ഞാൻ തത്വശാസ്ത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു “ജീവിക്കു ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കു” എന്നെത്തന്നെ വളരെ ആത്മീയ പരിഗണിക്കുക. ഞാൻ വിവാഹം സന്തോഷം ഒരു ഗോപുരം വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ ശരിയായ കൂട്ടുകാരൻ തീർച്ചയായും ജീവിത യാത്രയിൽ രസകരമായ കഴിയും. എനിക്ക് പാചകം പരമ്പരാഗത ജൈന വിഭവങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെത്തന്നെ ഒരു ഭക്ഷണ പരിഗണിക്കുക. ഞാൻ ആനന്ദ് വിവാഹം ജീവൻ ആരാണ് ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ട്, ഗുജറാത്ത്. എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വിരമിച്ച ഇവ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവരെ ജീവിക്കാൻ.

പ്രതീക്ഷകൾ – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ ഒരു തെഎതൊതലെര് തിരയുകയാണ്, വെജിറ്റേറിയൻ, വിദഗ്ധ നന്നായി മുംബൈയിൽ അഭികാമ്യം ജൈന വരന് സെറ്റില്. ഞാൻ ദിനചര്യ അഭിനന്ദിക്കുന്നു സമയത്ത്, ഞാൻ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം പേടിക്കുന്നില്ല ഒരാൾ തിരയുന്ന ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരിക്കൽ അജ്ഞാത പാത കഴിക്കുന്നു. ആത്മീയ ആണ് വിലമതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു നല്ല മത്സരം കഴിയുന്ന ഒരാളെപ്പറ്റി. ഗുഗലിഅ ഏതൊരു ഒരാളെ വിവാഹം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഭൊഥ്ര്, അല്ലെങ്കിൽ ഗദിയ ഗൊത്രസ്.

ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ജൈന വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സാമ്പിൾആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വിവാഹം ഉദാഹരണത്തിന് ജൈന സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

എന്നെക്കുറിച്ചു – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ ഒരു ഇടത്തരം-നിർമ്മിച്ച ഞാൻ, സുന്ദരനായ, ഗുവാഹത്തി ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ട്രേഡിംഗ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ജെയിന്, അസം. ഞാൻ ഒരു കൊമേഴ്സ് ബിരുദധാരിയായ ഒരു നേരേചൊവ്വേ എന്നെത്തന്നെ പരിഗണിക്കുക ഞാൻ, സൗഹൃദ കുടുംബ അധിഷ്ഠിത വ്യക്തി. ഞാൻ ഒരു മധ്യവർഗ്ഗ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു വ്യവസായിയാണ് എന്റെ അമ്മ വീട്ടമ്മയാണ് ആണ്. ഞാൻ ഒരു സഹോദരനും ഒരു മൂത്ത സഹോദരി ഇരുവരും വിവാഹം രണ്ടുപേരും ഫീലിങ്.

ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വ്യവസ്ഥപ്രകാരമാകുന്നു ബാലൻസ് ഒരു നല്ല ബോധം പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ലെവൽ തലയുള്ള ആൾ ഞാനാണ്. ഞാൻ മത അല്ല ഞാൻ ഒരു അവസ്ഥയില് ആണ് ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞാൻ പണം ശേഷം കൊതിയന്മാർ അല്ല, നില അല്ലെങ്കിൽ പവർ. ഞാൻ ലളിതമായ വീട്ടിൽ പാകം ഭക്ഷണം രാഷ്ട്രീയവും സംബന്ധിച്ച ആഴമായ നിരീക്ഷകൻ സ്നേഹിക്കുന്നു.

പ്രതീക്ഷകൾ – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

ഞാൻ അഭ്യുന്നതിയിൽ എന്നാൽ അത്യാഗ്രഹികളായ ഇല്ല; നമുക്കു എറിയാൻ കഴിയുന്ന ഏത് സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഭ്രാന്തു ഉണ്ട് ഒരു പങ്കാളി തിരയുകയാണ്. മനസ്സിലാക്കി വിലമതിക്കുന്നു ആർ ജീവന്റെ ജൈന വഴിയും ജീവനും ബന്ധങ്ങൾ ഒരു സത്യസന്ധമായ സമീപനം ആരോ എന്നെ ഒരു ചേരുന്ന ആയിരിക്കും. അവൾ സ്വന്തം കരിയറിലെ തന്നെ എന്റെ ബിസിനസ്സ് ചേരാൻ കഴിയും.

ഒരു പെൺകുട്ടി സമഗ്ര ജെയിൻ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉടനടി വിപുലീകൃത കുടുംബത്തിന്റെ, ഞങ്ങൾ ഒരു സമഗ്രമായ ജൈന വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചു.

ഈ ഫോർമാറ്റ്, സിംഗിൾ-പേജ് ടെംപ്ലേറ്റ് പോലെ, ജൈന ചിഹ്നങ്ങൾ ശക്തമായി കടം അതോടൊപ്പം അവരുടെ ഭാഷ വളരെയധികം എംബെല്ലിശ്മെംത്സ് കൊണ്ട് ജൈന ക്ഷേത്രം ആർക്കിറ്റക്ചറുകളിൽ.

ഞങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായി പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ അഹിംസയുടെ ജൈന ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച്.

ഓം ചിഹ്നം പോലെയുള്ള കുറിച്ചും സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ ആങ്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷകൾ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ.

അവസാനമായി, നാം ഇരുവരും ആദ്യ രണ്ടാം താളുകളിൽ പോലെ വേദ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച്.

വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ജൈന ഗേൾ
പേജ് 1 ഒരു പെൺകുട്ടി സമഗ്രമായ ജൈന സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഓഫ്
ഒരു പെൺകുട്ടി ജൈന വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്
പേജ് 2 സമഗ്രമായ ജൈന വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എന്ന

ഈ സാമ്പിൾ ൽ, പ്രൊഫൈൽ ഒരു രക്ഷിതാവെന്ന നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

എന്നെക്കുറിച്ചു – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

എന്റെ മകൾ ഒരു നല്ല പണി ആണ്, ഇപ്പോൾ ആർ സൗമ്യനും നല്ല യുവതി സ്ഗിതൊ ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ എന്നു പഠിച്ചു, ബാംഗ്ലൂർ. അവൾ ഗാര്ഫീല്ഡില് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എം.ബി.ബി.എസ് പൂർത്തിയാക്കി, ഇൻഡോർ. അവൾ സംസ്ക്കരിച്ച ആണ്, ബഹുമാനത്തോടെ, ഏതെങ്കിലും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അജണ്ട ഇല്ലാതെ തൻറെ അഭിപ്രായം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

അവൾ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കുന്നു അവളുടെ സ്കൂൾ, കോളേജ് ടീമുകളുടെ സജീവമായി വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു. അവൾ അവൾ സമയം ഉള്ളപ്പോൾ വീട്ടിൽ പരമ്പരാഗത ജൈന ഭക്ഷണം പാചകം സ്നേഹിക്കുന്നു.

പ്രതീക്ഷകൾ – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

നാം ഒരിക്കലും ജാതി ഒരു ദിഗംബർ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു നിന്ന് ഒരു മത്സരത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ തിരയുന്ന. എന്റെ മകൾ ബാംഗ്ലൂർ അവളുടെ പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതിനകം ബാംഗ്ലൂർ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഒരാളെ നോക്കി വിവാഹത്തിനു ബാംഗ്ലൂർ പോകാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

കുട്ടി നന്നായി വിദ്യാഭ്യാസം വേണം ജീവിതം അധിഷ്ഠിത. നാം ഒരു പരമ്പരാഗത കുടുംബം അവ ചേരുന്ന മനസിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആർ ജൈന പാരമ്പര്യം ഒരു തെഎതൊതലെര് ആണ് ആരെയെങ്കിലും തന്നെ.

എൻറെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് – പകര്പ്പ് & ഉപയോഗം

എന്റെ മകൾ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാൽ.

എന്റെ മൂത്ത മകൻ, ശശ്വത് ജൈന വിവാഹം ഒരു 5-വർഷം-കാരൻ ഉണ്ട്. അവൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഐബിഎം വേണ്ടി ജോലി ഭാര്യ, ശിഖസന്തോഷ് ജെയിൻ ബാംഗ്ലൂർ ടിസിഎസ് പ്രവർത്തിക്കൂ. എന്റെ ഇളയ മകൻ, രവി ജെയിൻ, ഇൻഡോർ ഞങ്ങളോടു ഹൈസ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ ആണ്.

എന്റെ ഭാര്യ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് അവളുടെ മുംബൈയിൽ നിന്നു അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം വില കൽപിക്കുകയും മത പാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരമാവധി.

ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇൻഡോർ ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റോറുകൾ ഒരു ചെയിൻ റൺ, വൈകി ശ്രീ ജൈന രവികംഥ്.

എനിക്ക് രണ്ടു സഹോദരന്മാരുണ്ട്, കുമാർ ജെയിൻ, വിശ്വാസ് ജെയിൻ, ഇരുവരും പുണെ നിന്നു അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ആർ. അവർ ഭക്ഷണം പാക്കേജിംഗ് ബിസിനസ് ഉണ്ട്. അവർ രണ്ടു പുത്രന്മാർ വീതം എല്ലാ വിവാഹം നന്നായി സെറ്റില് ചെയ്യുന്നു.

നമ്മുടെ നീട്ടി കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിവിധ ആയിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് പോലും, ഞങ്ങൾ വളരെയടുപ്പമുള്ള കുടുംബം ജീവനും എല്ലാ കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ധൈര്യത്തിന് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കുക.

നാം ജാതക പൊരുത്തം പ്രത്യേക അല്ല, എന്നാൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മകളുടെ ജാതകം പങ്കുവെയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ.

ഹോം വിലാസം, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള: F8, BRG നിർവാണ ആർക്കേഡ്, മന്ഗ്ലിഅ ഇൻഡോർ. ടെൽ: 0731 2458876

നിങ്ങൾ മുകളിൽ സാമ്പിളുകൾ പോലെയാണ് ജൈന വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ഡൗൺലോഡുചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരേ ജൈന ടെംപ്ലേറ്റ് ലഭിക്കും എങ്ങനെ.

  • ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ.
  • നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ഒരിക്കൽ, അച്ചടിക്കുക സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ബട്ടൺ ക്ലിക്ക്.
  • ജൈന ടെംപ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ടെംപ്ലേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും പ്രിവ്യൂ ചേർക്കുക.
  • ഒരു പേയ്മെന്റ് പിഡിഎഫ് ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ അതിശയകരമായ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഡൗൺലോഡ്.
കുറിപ്പ്: സാമ്പിൾ പ്രൊഫൈലുകൾ വേണ്ടി ഉള്ളടക്കം വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനായി ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ അതിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡിസൈനുകളും ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു വകയാണ്. അവർ ജോടി മൗലികരചനയായിരുന്നു ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഈ അടുത്ത വായിക്കുക

നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവാഹം ആവശ്യമുണ്ടോ ബയോ സാമ്പിളുകൾ? ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വേണ്ടി പകർത്തി പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒമ്പത് വ്യത്യസ്ത സാമ്പിളുകൾ കൊണ്ട് വന്നു.

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്
ആക്സസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് 9 വിവാഹം സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്.