എന്തുകൊണ്ടു പ്രധാനം വിവാഹത്തിനു നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആണോ?

0

വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക പ്രധാനമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ

നിങ്ങൾ വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക കുറിച്ച് വളരെ കരുതുകയില്ല. നീ സമ്മതിച്ചാൽ, ഈ വിഭാഗം ബാക്കിയുള്ള ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.

ലൈഫ് വഴിത്തിരിവിൽ നിറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഒരു കാണുമ്പോൾ അത് എടുത്തു ലഭിച്ചു എങ്കിൽ! അത് വിവാഹം സമയമാകുമ്പോൾ നേരിടുവാൻ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അത്തരം കന്നിസ്വാമിയുടെ ആണ്.

വിവാഹിതരായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെ ഒരുപക്ഷേ തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ജീവിതപങ്കാളി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തപിക്കുവാൻ പറയും, എന്നാൽ അവരെ വിശ്വസിക്കരുത്. വിവാഹം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷേ വീണ്ടും നോക്കി അവർ മറ്റാരെയെങ്കിലും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മോളു തന്നെ എന്തു ചിന്തിച്ചേക്കാം ചെയ്യും!

കടന്നു പോയ അവരിൽ പലരും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം പ്രക്രിയ ഒരുപക്ഷേ അവർ അവരുടെ മുമ്പിൽ എന്തായിരുന്നു കൂടിയാണ് എന്ന് വസ്തുത Rue അനുസൃതമായി. വിവാഹം, അല്ലെങ്കില് ജീവിതപങ്കാളി പകരം സ്വകാര്യ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക!

വിവാഹത്തിനായി സ്വകാര്യ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

എന്നാൽ ഒരു ശരിയായ ജീവിതപങ്കാളിയെ ആ എളുപ്പമല്ല, അത്? തികഞ്ഞ പങ്കാളി തിരയുന്ന വന്നവർക്കും ചോദിക്കുക പോലും അടുത്ത വന്നു ചെയ്തിട്ടില്ല. കാലം കടന്നുപോകുമ്പോൾ, ഓരോ തിരസ്കരണവും കഴിഞ്ഞ ഒരു അധികം നിങ്ങളെ പ്രയാസമുള്ളവർ ഭൂചലനം. വിവാഹം നല്ലതല്ലാത്ത അവ വിവാഹം അവകാശം ആളിനെ പോലെ കടുപ്പമാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ.

ശരിയായ ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്താനുള്ള റോളർ-കോസ്റ്റർ റൈഡ് നിന്ന് യാതൊരു ഹൊന്നേമാർഡു ഇല്ല സമയത്ത്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിവാഹം ഒരു ശരിയായ സ്വകാര്യ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഭ്രാന്തൻ റൈഡ് സ്വയം തയ്യാറാവണം കഴിയും. നിങ്ങൾ 'എഴുതേണ്ടത് എന്ന്ഓ, അങ്ങനെ വങ്കത്തമാണ്! ഞാൻ ഒരു സ്വകാര്യ എന്താണെന്ന് വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആകുന്നു! എന്നെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പറയുക!'നിങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റ് ബാക്കി വായിക്കണം.

തിരസ്കരണവും കുറയ്ക്കുന്നതിന് വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഉപയോഗിക്കുക

ഒരു തികഞ്ഞ ജീവിതപങ്കാളിയെ കടുപ്പമാണ് എല്ലാം ആദ്യം പുറത്തായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ല. ചിലപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ശരിയായ ഒരു കണ്ടുമുട്ടുന്ന മുമ്പുതന്നെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച. എന്നാൽ മോശമായ ഭാഗം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു ഇല്ലെങ്കിൽ ആണ്. നിങ്ങൾ അതിനൊപ്പം ആളുകളിൽ കുറിച്ച് വളരെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നീ അവരെ കൂടിക്കാഴ്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും അത് പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഇത് നമുക്കെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടായില്ല നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു ഇല്ലെങ്കിൽ ആണ്. കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഊന്നൽ ചെയ്യുന്നു പോലെ അത് തോന്നുന്ന.

നിങ്ങൾ കുറച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഓരോ തിരസ്കരണവും ഭാരമാകുന്നു തോന്നാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തു എങ്കിൽ? നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് എന്തു? എന്താണ് എങ്കിൽ പകരം നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് 10 ജനം, നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും 15 ജനം? നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള തന്നെ എന്തെങ്കിലും തന്നെ?

വേണ്ട & quot; വചനം & quot; കാണിക്കുന്ന ചിത്രം;. ഇത് കാരണം വിവാഹത്തിനു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക തള്ളിക്കളഞ്ഞു പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വസ്തുത ശ്രദ്ധ നൽകിക്കൊണ്ട് കുറയ്ക്കാം വിവരിക്കുന്ന ആണ്.

 

ഇത് ലളിതമായ യുക്തി തുടർന്ന് – ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക തന്നെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മെ തള്ളിക്കളയാൻ നമ്മുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അയയ്ക്കുക. നാം അവരെ എതിരേറ്റു നേടുകയും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല.

അവരിൽ ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഒന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തു, അവർ നിങ്ങളുടെ പുനരാരംഭിക്കുക വളരെ ബ്ല എന്നു കരുതി ഞാന് കാരണം എന്നാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ? ആ അവസരം എടുത്തു താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നോ? ലോകത്തിലെ വിവാഹം ബിഒദതസ്, നിങ്ങൾ പുറത്തു നിലക്കുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത വ്യക്തി പോലെ ബോറടിപ്പിക്കുന്ന ആകുന്നു?

നിൽക്കും ഒരു നല്ല ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ആ പ്രത്യേക കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുക നിർണ്ണായകമാണ്.

വിവാഹത്തിനായി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എന്തിനു ആയിരിക്കും?

നിങ്ങൾ 'വിവാഹം വ്യക്തിപരമായ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക' എന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഒരു Google തിരച്ചിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും എന്താണ്.

മര്രൊഅഗെ വേണ്ടി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക നുള്ള Google ഇമേജ് ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ചിത്രം

പോയി ഉചിതമായ ഫോർമാറ്റുചെയ്യാത്ത ഒരു വചനം പ്രമാണത്തിൽ അവരുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അയക്കുന്നവൻ ആരെങ്കിലും വെറും വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് പണം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്, പേര്, പൊക്കം, ഒരു പഴയ സ്ച്രപ്പ്യ് ചിത്രവും ഒരു ജാതകം സഹിതം? നിങ്ങൾ കഴിയില്ല, നിങ്ങൾ കഴിയും? നാമെല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ പ്രത്യേക അതുല്യമായ എന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതുല്യമായ ഒന്നും ഒരു വാക്ക് പ്രമാണമായി ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അഴിച്ചുവിടുകയും ഉണ്ടു. പ്രത്യേക ദൃശ്യമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ മികച്ച ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വരുത്തുകയും വേണം. ഞങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചു വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ മികച്ച ഉപകരണം.

വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അധിക ശ്രമം എപ്പോഴും അധിക പോയിന്റ് തെറ്റോ

എല്ലാവരും ഒരു തന്നതു ഒരു വ്യക്തി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അൽപ്പം ശ്രമം. ഓരോ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ കാമുകി ലഭിക്കുന്നു ഒരു ബന്ധം മുൻവിധിയോടെയാണ് ഒരു കാലം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം വീട്ടിൽ ഒരു അധിക മധുരപലഹാരം നൽകുന്നവൻ റെസ്റ്റോറന്റ് സ്ത്രീ ശേഷം അവളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പൂവ് ചെയ്തത് ഇതിഹാസം അവതരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓഫീസിൽ സഹപ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു അവളുടെ.

ജനം ആവശ്യമായ അധികം അൽപ്പം ശ്രമം ഇട്ടു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മെ പ്രത്യേക യോഗ്യവുമായ തോന്നി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെ വിവാഹം പോകുന്നു.

ഒരു തടസ്സം കോഴ്സ് ഒരു സ്ത്രീ സൈനികന്റെ കാണിക്കുന്ന ചിത്രം. ഇത് അധിക ശ്രമം ദിനങ്ങളായിരുന്നു വസ്തുത സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു അൽപ്പം പ്രയത്നിക്കണമെന്നത് സന്ദർഭം, നിങ്ങൾ വിവാഹം ഗൗരവമായി ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കാനും ചുറ്റും വിഷയസുഖത്തിന്. നിങ്ങൾ നന്നായി വിലമതിക്കപ്പെടുന്നവരുമാണെന്ന് ഇന്റന്റ് പ്രവർത്തിക്കുക കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു അധിക ശ്രമത്തിന്റെ ഒരു ബിറ്റ് ഇടുന്നതു ഉപദ്രവവും ഇല്ല.

സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു വാക്ക് പ്രമാണം കൂടുതൽ ആണ്

ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഈ ദിവസം ഇന്റന്റ് മാത്രം ഒരു ഔദ്യോഗിക കത്ത് അല്ല. ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഒരു ജീവിതം-മാറ്റുന്നതിൽ നിമിഷം സാധിക്കും ഒരു ആദ്യ ധാരണ ആണ്. നിങ്ങൾ അതിൽ ശ്രമങ്ങൾ ഇട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ, എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാം? നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഇല്ലേ, സാധാരണ ഒരു മോശം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കലാശിക്കും.

വിവാഹ ലോകത്ത്, ചെയ്യരുത് മിഡിൽ നിലത്തു ഇല്ല - അവർ നിങ്ങളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ. ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വഴി കൂടുതൽ ഭാരതിയനായി തീരും സഹായിക്കും.

ന് ഇന്ന് മൗലികരചനയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ വിവാഹം ഒരു സ്വകാര്യ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം കാണുന്നത് എങ്ങനെ വേണം പ്രാധാന്യം ഒരു സ്ഥാപിക്കാൻ. നാം ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആദ്യം ധാരണ കരുതുന്നു ഞങ്ങൾ അത് പരമാവധി സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

അതുപോലെ, വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക കുറിച്ച് ശാന്തനായ ചെയ്യരുത്. അവർ നിങ്ങൾ കരുതുന്നതിലും കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ്. ഉപയോഗം ഇന്ന് മൗലികരചനയായിരുന്നു ഒരു തണുത്ത സൃഷ്ടിക്കാൻ, തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ആദ്യ ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന കസ്റ്റം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക.

വിവാഹം ഡൗൺലോഡ് സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്
ആക്സസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് 9 വിവാഹം സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്.

ബിന്ദു രേഖ

കൂടുതൽ നുറുങ്ങുകൾ ലഭിക്കാൻ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ പേജ് വായിക്കുക! താഴെ ക്ലിക്ക്.
ഉറവിടങ്ങൾബിന്ദു രേഖ

നിങ്ങൾ ഒരു മനോഹരമായ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അർഹിക്കുന്ന. എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ താഴെ ക്ലിക്ക്!എന്തുകൊണ്ട് വിവാഹം ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആവശ്യമാണ്