തമിഴ് വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് – സ്വതന്ത്ര വാക്ക് ഫലകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്!

0

തമിഴിൽ വിവാഹത്തിനായി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

ഞങ്ങൾ മൂന്നു സൃഷ്ടിച്ചു ഡൗൺലോഡുചെയ്യാനാകുന്ന ഫലകങ്ങൾ തമിഴ് ഭാഷയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വേണ്ടി.

നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൗൺലോഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് തമിഴ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാൻ.

തമിഴ് വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു തമിഴ് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റും ഉപയോഗമാണ്. ഈ ഫോർമാറ്റ് എല്ലാ മതങ്ങളും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും ടെംപ്ലേറ്റ് ഒരു ഭാഗം അല്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കുക ഓപ്ഷൻ തരും.

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് ഫോർമാറ്റിൽ തമിഴ് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് താഴെ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക്.

വാക്ക് തമിഴ് ഭാഷയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

 

നാം തമിഴ് ഒരു സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ മുകളിൽ ഫലകം ഉപയോഗിക്കാൻ.

തമിഴ് വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്നെക്കുറിച്ചു, കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഒപ്പം പങ്കാളി പ്രതീക്ഷ തമിഴിൽ എഴുതിയ മുകളിൽ സാമ്പിൾ നിന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ, ചുവടെയുള്ള ഉള്ളടക്കം പകർത്തി വിശദാംശങ്ങൾ.

എന്നെക്കുറിച്ച്

ഞാൻ ഒരു കുടുംബ ബിസിനസ് നിന്ന് ഒരു ചെട്ടിയാർ വരെ കാരൈക്കുടി ആയിരിക്കും. ഞാൻ എന്തിന് പിതാവിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഠിനാധ്വാനം ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആണ് ബിസിനസ് ഇതുപതുകൊംതു നിര്വകമ്ചെയ്കിരെന് കിലൈയ്കലൈ. ഞാൻ YouTube- ൽ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഭക്ഷണ ചാനൽ സംവിധാനം ഞാൻ കൂടുതൽ നല്ല ഭക്ഷണം ചപ്പിതവിത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന. ഞാൻ പ്രക്രിയകൾ ചെട്ടിയാർ പിന്തുടരാൻ വിറങ്ങലിച്ചു.

എന്റെ കുടുംബം

എന്റെ പിതാവ് വിരമിച്ച ആണ് എന്റെ അമ്മ കുടുംബം ഒരു ആലയം വനികത്തിലിരുംതു. ഞാൻ രണ്ടു ഫീലിങ്. എന്റെ മൂത്ത സഹോദരി ജനനവും ചെന്നൈ ചെയ്തുകൊംതപ് സെറ്റില്. എന്റെ ഇളയ സഹോദരി ബാംഗ്ലൂർ എംബിഎ പഠിക്കുന്ന.

പ്രതീക്ഷകൾ

24 ആദ്യം 26 പ്രപലമന ക്ലാസ് പ്രായത്തിനിടയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചെട്ടിയാർ കുടുംബം ഓറിയന്റഡ് സ്ത്രീ വിരുംപികിരനെ വിവാഹം. കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിചിത്ര നിറഞ്ഞു, മതപരമായ രീതികൾ, ചതുന്കകലൈയുമ് നന്നായി വിവരമുള്ള വേണം. നിങ്ങൾ വിവാഹം കുടുംബ വ്യവസായമായ ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതു എന്നെ നൽകുന്നു മകില്ച്ചൈയൈ. ജാതകം, ഈ ഫോട്ടോ പങ്കിടാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇമെയിൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ വത്സപ്പ് ഒന്നുകിൽ.

ഹിന്ദി പുനരാരംഭിക്കുക ഫോർമാറ്റിൽ വിവാഹ

തമിഴ് ജഥഗമ് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്

ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ചേർക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് അത് അവര്ക്കു (ജഥഗമ്) വിശദാംശങ്ങൾ.

ഈ ഫലകം എം വാക്ക് പകർപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ചിത്രം ക്ലിക്ക്.

അത് അവര്ക്കു വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തമിഴിൽ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

ഒരു സാമ്പിൾ തമിഴ് ആണ് വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഈ ഫോർമാറ്റിലുള്ള സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ

അത് അവര്ക്കു വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തമിഴിൽ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

ഈ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തമിഴ് ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ പകർത്തി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ചുവടെ ലഭ്യമാണ്.

എന്നെക്കുറിച്ച്

ഞാൻ നന്നായി രൂപകൽപ്പന ഞാൻ, ബിരുദധാരിയാണ്. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും പിൻ ലെ സൗഹൃദം അടിസ്ഥാന തത്ത്വചിന്ത പര്രുപവന് ഇതുപതുപവന്. ഹിന്ദു തത്തുവതിന് പ്രചോദനം, ഞാൻ സമയം ലഭിക്കുമ്പോൾ, തത്ത്വചിന്ത ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു വായിക്കുന്നു. ഞാൻ കുടിവെള്ളം പിരിയുകയാണ്, പിനപര്രുപവന് പുകൈപിതിപ്പതൊ ആരും വിരുവിരുപ്പന ജീവിത.

എന്റെ കുടുംബം

പിതാവ് ഒരു സംഗീത അദ്ധ്യാപകൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഐസ് ഒരുക്കുന്നു എന്ത് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സീനിയർ മാനേജർ, ആണ്. എന്റെ മൂത്ത ചകുത്തരര്, മണം പോലെ. അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ താമസിച്ച..

പ്രതീക്ഷകൾ

എനിക്കൊരു 25 ചെയ്യുക 30 ഉണ്ടമറിയയ്ക്ക് വിരുംപികിരനെ വയസ്സിൽ താഴെ വിവാഹം പ്രഹ്മന നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്ത്രീ. വിവാഹത്തിനുശേഷം, അവൾ ഒരു ആവശ്യമുള്ള വയലിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതു എന്നെ നല്ല തൊര്പിയല്തിരന് കൊണ്ട് തുറന്ന മനസ്സോടെ യോഗ്യനായിരുന്നാല് എടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ അത് അവര്ക്കു മനസ്സിലാക്കുക..

വര

ലളിതമായ തമിഴ് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

ഇത് ഒരു ലളിതമാണ്, 1-എഴുതാൻ ഒരു സ്പേസ് കോളം തമിഴ് വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷകളെയും.

വേഡ് ഈ തമിഴ് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഡൗൺലോഡ് താഴെയുള്ള ചിത്രം ക്ലിക്ക്.

ലോഡ് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക തമിഴിൽ ഫോർമാറ്റ്

ഇവിടെ ഈ ഫോർമാറ്റിലുള്ള സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആണ്.

വിവാഹം ഫോർമാറ്റ് തമിഴ് സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക

തമിഴ് ഭാഷയിൽ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങളുടെ തമിഴ് വേണ്ടി പകർത്തി മാറ്റം കഴിയും അത് ചുവടെ ലഭ്യമാണ് വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക.

എന്റെ കുടുംബം

പിതാവ്: സുരേഷ് കുമാർ, കച്ചവടക്കാരി

അമ്മ: ദേവി രേണുക, ഹൊംമെക്കര്മുത്ത

സഹോദരി: മധുര വിവാഹം വസിക്കുന്നു

എന്നെക്കുറിച്ച്

ഞാൻ അക്കൌണ്ടിങ് ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി തുടർന്ന് അരി മൊതവിയപരത് വേല നിർവഹിക്കുന്നു എന്റെ പിതാവ്, തന്നെ. എന്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന. വളരെ കൂടുതൽ പതിപ്പതത് താൽപ്പര്യമുള്ള എനിക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ പപുത്തക്കന്കല്, പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു കാരണവും ഉണ്ട്.

പ്രതീക്ഷകൾ

25 ആദ്യം 28 ഹിന്ദു നാടാർ കൊംരിരുക്കിരനെ കീഴിൽ ഒരു വരനെ തിരയുന്ന. വിജയകരമായി നല്ല അവസ്ഥ മദ്യം ഉൾപ്പെടെ വയ്കല് ഏതെങ്കിലും മരുന്നുകൾ, ആയിരിക്കണം ആണ് ഉപയൊകപ്പതുത്തതവര്. അയയ്ക്കുക ഫിറ്റ് അത് അവര്ക്കു പര്പ്പതത്കു..

വര

എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന തമിഴ് ഭാഷ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്?

നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന തമിഴ് ഭാഷയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാൻ, നിങ്ങൾ Google എഴുത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

ഇവിടെ തമിഴ് ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വിശദാംശങ്ങൾ എഴുതാൻ ഘട്ടങ്ങൾ:

ഘട്ടം 1: Google എഴുത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക – ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 2: ഇംഗ്ലീഷ് നിന്ന് ഭാഷ തമിഴ് മാറ്റുക

എങ്ങനെ തമിഴ് ടൈപ്പുചെയ്യാൻ Google ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ

ഘട്ടം 3: നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ്, Google ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ആരംഭിക്കുക നിങ്ങൾ തമിഴ് ടൈപ്പ് എല്ലാം സ്വയം പരിവർത്തനം ചെയ്യും. അടുത്ത പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പല വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ശരിയായ തമിഴ് പദം പോകാം.Google എഴുത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ തമിഴിൽ ടൈപ്പ്

ഈ അടുത്ത വായിക്കുക

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക
വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ഗൈഡ് വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.