5 വിവാഹത്തിനായി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതേണ്ട പരിഗണിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ

0

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതി

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതേണ്ട, മരണം പോലെ, പി

നിങ്ങൾ വിവാഹം വേണ്ടി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതി നിന്ന് സാധ്യമാണ് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സത്യം സ്വയം എത്തിനിൽക്കുകയാണ്.

ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ നിലയിൽ, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ വിവാഹം ഒരുപക്ഷേ അതിന്റെ അമ്പ് അടിക്കാൻ കാമദേവന്റെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ നായിക സിനിമകളിൽ സ്നേഹം കണ്ടെത്തുന്നു ഒരേ വഴി ഒരിക്കലും.

അപ്പോൾ അനിവാര്യമായ ആരംഭിക്കുന്നു സംഭവിക്കുന്നത്. സമയം പറക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അലിയെ മുപ്പതിന്റെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു അനുയോജ്യമായ പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി കണ്ടെത്താൻ വീട്ടിൽ അടിയന്തര പ്രസ്താവിച്ചു!

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കത്തില് വിദ്യകൾ (ജോലിസ്ഥലത്തെ വളരെ തിരക്കിലാണ്, ഞാൻ വിവാഹം താൽപ്പര്യമില്ല, ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ കുട്ടി / പെൺകുട്ടി കണ്ടെത്താൻ കരുതുന്നില്ല) ഇനി വെള്ളമില്ലാത്ത ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ബധിരനായ വർഷം തിരിയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടു അടയാളങ്ങളും, സമയം നിങ്ങളുടെ എഴുതി വന്നിരിക്കുന്നു വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക.

നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കുവാൻ മറ്റൊരു ചെറുതൊന്നുമല്ല ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന്! നിങ്ങൾ പൂജ്യം ജോലി അനുഭവം നിങ്ങളുടെ പുനരാരംഭിക്കുക എഴുതുക എന്തു നിർണയിക്കുന്നത് കാലം വിചാരിച്ചു എങ്കിൽ, ഏതാനും വിലപ്പോവില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകൾ ഹൈലൈറ്റ് അല്ലാത്തവരുടെ സംസാരിക്കാൻ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടം യാതൊരു, കഴിഞ്ഞു, വീണ്ടും ചിന്തിക്കുക! വിവാഹം ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതുന്നത് അത്ര വേദന.

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതി മുമ്പ് ഈ വായിക്കുക

മറ്റെല്ലാ വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക കൃത്യമായി സമാനമായ തോന്നുന്നു വിവാഹത്തിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതേണ്ട ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഹോംസ്കൂളിങ്. നിങ്ങൾ സമീപമുള്ള ചുറ്റും നടക്കുകയും വിവാഹത്തിനു സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതുമ്പോൾ എന്തു ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പഷെര്സ്ബ്യ് ചോദിക്കാൻ എങ്കിൽ, അവർ ഒരുപക്ഷേ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടും, ജനിച്ച ദിവസം, അത് അവര്ക്കു, പഠനം, ശമ്പളം, പൊക്കം, ഭാരം, മതം, ജാതി.

നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എഴുതുന്നത് കലാശിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാദേശിക ഭാഷ മാഗസിൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ കുറുകെ വന്നു മാട്രിമോണിയൽ പരസ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി.

ഈ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ സായുധ, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ തിരയുന്ന കലാശിക്കും "നിങ്ങളുടെ ജാതി നിന്ന് ന്യായമായ പെൺകുട്ടി", അല്ലെങ്കിൽ "പ്രതിവർഷം 15 ലക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആർ ആൺകുട്ടി".

പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ വിവാഹം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതി വഴി പോയി, നിങ്ങൾ അനിവാര്യമായും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മട്ടാണ് ആ ഒരു ഒരു പരസ്യം മികച്ച രീതിയിൽ ഒരു സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു വിവാഹം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സൃഷ്ടിക്കും 2 വില്പനയ്ക്ക് ഫ്ലാറ്റും.

ശരിയായ ദിശയിലാണെന്നും നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വെച്ചു എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ

വെറും ഈ അഞ്ചു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയും എങ്ങനെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ ആത്മാർഥമായ ശ്രമം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടെ തല എന്നു ഞാൻ വിവാഹം ഒരു നേടിയ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഉണ്ടായിരിക്കും മീന്!

അടിക്കുറിപ്പ് & quot ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കാണിക്കുന്ന ചിത്രം ഈ ശരിയായ ട്രാക്കിൽ നേടുക 5 ചോദ്യങ്ങൾ"

ചോദ്യം 1: നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ഗുണങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ മികച്ച മാർഗം എന്താണ്?

വിവാഹക്കാര്യം സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും റാൻഡം സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക നോക്കുമ്പോൾ, ആളുകൾ ഒന്നുകിൽ അവർ നല്ല ഇതിൽ പരിഗണിക്കുക പ്രസക്തമാക്കുകയും പ്രവണത (ഉദാഹരണം: ഉയരമുള്ള ഒരാളായി) അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കുകയും അവർ നെഗറ്റീവ് ഇതിൽ കരുതുന്ന മറയ്ക്കുന്നു (ഉദാഹരണം: വലിയ ബിൽഡ്). ഈ തന്ത്രം ആലിംഗനം നിങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വിവരിച്ച എന്താണ് പോലെ ഒന്നും നോക്കി ഒരു നിഗമനത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ആർ നിരാശാജനകമായിരുന്നു ജനം അവസാനിക്കും!

നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ഗുണങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ മികച്ച മാർഗ്ഗം ഉയരം ഇറക്കി ലിസ്റ്റിംഗ് മാത്രം അല്ല, ഭാരം, ചുറ്റളവ്, വ്യാസം. നിങ്ങളുടെ സുപ്രധാന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ അപ്പുറം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമാണ് എന്തു തോന്നുന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ശരിയായ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടാൻ ശ്രമം ഒരു ചെലവഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വിവരണം എല്ലാ തെളിവ് ഫോട്ടോയിൽ ശേഷം. നിങ്ങളുടെ അലമാരി നിന്ന് ചില റാൻഡം ഫോട്ടോ എടുക്കും ചെയ്യരുത്, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹായത്തോടെ ശരിയായി ചെയ്തു ലഭിക്കും.

ചോദ്യം 2: എങ്ങനെ കരാർ ആൾക്കാരെ ലിസ്റ്റ് വേണം?

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതുമ്പോൾ, വസ്തുനിഷ്ഠമായി പോലുള്ള പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ കള്ളു നിങ്ങളുടെ മുൻഗണന പോലുള്ള കരാർ ബ്രേക്കേർസ് പരാമർശിക്കുന്ന ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ജനം ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ്. പക്ഷേ, ഒരു ക്യാച്ച് ഇല്ല.

സൗകര്യങ്ങള് "മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പെൺകുട്ടി" "ഒരു അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക കാഴ്ച്ചപ്പാടുമായി കുട്ടി" പറയുന്നവർ മാട്രിമോണിയൽ പരസ്യങ്ങൾ വിവിധ വരും? നിങ്ങളുടെ കാപട്യം വഴി പ്രകാശിക്കും പോലും എങ്കിൽ, ആകസ്മികതയുടെ, നിങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങൾ നേടുക, നിങ്ങൾ ഒരു താന്തോന്നി മറ്റ് പാർട്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കലാശിക്കും.

ദയവായി വഷളൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യരുത്!

ചോദ്യം 3: എന്റെ പ്രൊഫഷൻ വിവരിക്കുക വേണം?

നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കരുതുന്നതു എങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളല്ലേ.

എന്നെങ്കിലും ഈ വിവരണം കണ്ടു? "പെൺകുട്ടി 30 ലക്ഷം ശമ്പളം ഒരു പ്രധാന MNC യില് ജോലി കമ്പനി ആനുകൂല്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കുക." ഒരു പണം-making മെഷീൻ വിവാഹം ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല ആരാണ്?

അവൾക്ക് ഭാര്യയുടെ ചെലവിൽ അവധിക്കാലം ഒരു ജീവിതകാലം ഒരു ഷോട്ട് നേടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ആഹാ നിന്നും എണ്ണമറ്റ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിച്ചു പോലെ പെൺകുട്ടിയെ ഒരുപക്ഷേ വിവാഹം അവളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ഖേദം!

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ വിവരിക്കുന്ന മികച്ച തന്ത്രം ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തു ശ്രദ്ധ വേണം (നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂടാതെ), പ്രവൃത്തി-ജീവിതം ബാലൻസ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത സൂചനയായി നൽകാൻ, സാധ്യതയുള്ള മത്സരം കരിയറിൽ കണക്കിലെടുത്ത് ഏതാനും വരികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ വിവരിക്കുക.

ചോദ്യം 4: എന്തു ഹോബികൾ ലിസ്റ്റിൽ വേണം?

ഇത് അത് ഇന്ത്യക്കാർ വരുമ്പോൾ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നവനുമായിത്തീരുന്നുവെങ്കിൽ ചോദ്യമാണ്.

വെറും ഏതെങ്കിലും റാൻഡം ജോലി പുനരാരംഭിക്കുക നോക്കൂ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുക അവസാനം എവിടെയോ എഴുതിയ "ഹോബികൾ" കാണും. ഈ ഹോബികൾ സാധാരണയായി "ടിവി കാണുകയാണോ" ചെയ്യുന്നു, "വായന", "ട്രാവൽ" മറ്റ് യോ. കൌതുകകരമായ, ഇന്ത്യക്കാർ ഭൂരിപക്ഷം ഹോബികൾ ഒരേ തോന്നുന്നില്ല!

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക എഴുതി ഉദ്ദേശ്യം നിങ്ങളുടെ മുഖചിത്രം നിങ്ങൾ മറ്റ് വ്യക്തിപരമായി തിരയുന്ന വ്യക്തമാക്കിയില്ല എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ ന് അല്ല അത് വിവരിക്കാൻ ചില ശ്രമം ഇട്ടു ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ ചില സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. നിങ്ങൾ വിവാഹം ശേഷം നിങ്ങളുടെ ദിവസം വാരാന്ത്യങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ എങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള മത്സരം വ്യക്തിത്വത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കുറിച്ച് എഴുതാൻ.

നിങ്ങൾ വിവാഹം ശേഷം നിങ്ങളുടെ ദിവസം വാരാന്ത്യങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ എങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള മത്സരം വ്യക്തിത്വത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കുറിച്ച് എഴുതാൻ.

നിങ്ങൾ വായന പുസ്തകങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നു സമീപകാല പുസ്തകം സംസാരിക്കാവുന്ന. നിങ്ങളുടെ കൗതുകകരമായ അതോ ഇന്കുഇസിതിവെനെഷ് പോലുള്ള വ്യക്തിത്വമുള്ള ഈ ബന്ധിപ്പിക്കുക.വിവാഹത്തിനായി സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക സമയത്ത്

ചോദ്യം 5: വിവാഹമോചനം മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ

ഒന്നാമതായി, അതിലൂടെ മോശം ബന്ധം വേർതിരിക്കൽ ഒരു കുറ്റമല്ല. ഇത് ആർക്കും സംഭവിക്കാം. ഒരു വികലാംഗ പ്രശ്നമുണ്ടോ പുറമേ പറയാന് കാര്യം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ജാള്യം പാടില്ല. സത്യത്തിൽ, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്നടയാളപ്പെടുത്തുകയും ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് വ്യക്തിത്വവും പോലുള്ള കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ വേണം. നിങ്ങൾ ആശയറ്റ ശബ്ദ ഒന്നും എഴുതാൻ ശ്രമിക്കരുത്.

ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം, "നിരപരാധികളായ വിവാഹമുക്തയെ" പോലുള്ള ശൈലികൾ ഒരു സ്വീകാര്യമായ വാചകം ആകാം. നിങ്ങൾ വിവാഹം നിങ്ങൾ വിവാഹം ലഭിച്ചത് വേണ്ടി മനസ്സും ഒരു തെറ്റും നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക വായിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ വിവാഹ ലഭിച്ചു! ഈ ശരിയാണെന്ന് വരാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ഒരു അടിക്കുന്നത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ പക്കൽ വീൽചെയർ അതിർ എങ്കിൽ, മാത്രം വീൽചെയറിൽ കെട്ടി വ്യക്തി വിവാഹം വേണമെന്നു ചെയ്യരുത്, അത് ഒരു പ്രത്യേക കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ.

വിവാഹം സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്?

വിവാഹത്തിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്
ആക്സസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് 9 വിവാഹം സാമ്പിൾ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ഫോർമാറ്റ്.

ബിന്ദു രേഖനിങ്ങൾ ഒരു മനോഹരമായ വിവാഹ സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക അർഹിക്കുന്ന. എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ താഴെ ക്ലിക്ക്!എന്തുകൊണ്ട് വിവാഹം ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യധനകാര്യംപ്രാദേശിക ആവശ്യമാണ്