முகப்பு குறிச்சொற்கள் பிரைடல் ஒப்பனை

டேக்: பிரைடல் ஒப்பனை