முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஜெயின் திருமணம் துவைக்கும் இயந்திரம்

டேக்: ஜெயின் திருமணம் துவைக்கும் இயந்திரம்