முகப்பு குறிச்சொற்கள் உணர்ச்சி காதல் ஸ்கேல்

டேக்: உணர்ச்சி காதல் ஸ்கேல்